Başlangıç / Eğitim / 2018-2019 Açık Öğretim Çalışma Soruları Hukukun Temel Kavramları Dersi

2018-2019 Açık Öğretim Çalışma Soruları Hukukun Temel Kavramları Dersi

2018-2019 Açık Öğretim Çalışma Soruları Hukukun Temel Kavramları Dersi

Merhaba Arkadaşlar bu konumuzda hukukun temel kavramları dersi ile ilgili çalışma sorularını sizlerle paylaşacağız. Bu sorular Vize ve Final sınav sorularından seçilmiş olup Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri için özel olarak hazırlanmıştır. sadece Bu soruları çözüp sınava girseniz dahi dersinizi rahatlıkla geçebilirsiniz.

Aşağıdakilerden hangisi hukuki işlemlerin hükümsüzlük türlerinden biri değildir?

a) Yokluk
B) Hapis cezası
c) Kesin hükümsüzlük
d) İptal edilebilirlik
e) Nisbi etkisizlik

Soru 2
Türk ceza hukukunun yer bakımından uygulama açısından kabul ettiği temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mağdura göre şahsilik ilkesi
b) Evrensellik ilkesi
C) Mülkilik ilkesi
d) Koruma ilkesi
e) Faile göre şahsilik ilkesi

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı bir hukuki işlem değildir?

A) Sözleşme
b) Vasiyetname
c) Mirasın reddi
d) Tanıma
e) Vakıf kurma

Soru 4
Hak ehliyeti açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hak ehliyetinin pasif tarafı haklara sahip olmayı, aktif tarafı ise borçlara sahip olmayı ifade eder.
b) Her insan hak ehliyetine sahiptir ve bu durum genellik ilkesi olarak da nitelenir.
c) Hak ehliyeti açısından eşitlik ilkesi de geçerlidir. Bu ilkeye göre herkes eşit şekilde hak ehliyetine sahiptir. Ancak bu ilke mutlak değildir.
d) Hak ehliyetine sahip olmak için tam ve sağ doğmak yeterlidir.
e) Hak ehliyeti haklara ve borçlara sahip olabilme iktidarını ifade eder.

Soru 5
Fiil ehliyeti açısından aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a) Fiil ehliyetinin bir koşulu olan ayırt etme gücü görecelidir (nispidir).
b) Sınırlı ehliyetsizler, ayırt etme gücüne sahip küçükler ile ayırt etme gücüne sahip ancak kısıtlanmış erginlerdir.
c) Tam ehliyetsizlerin haksız fiil ehliyeti kural olarak yoktur.
d) Sınırlı ehliyetliler fiil ehliyetinin bütün koşullarına sahiptirler, ancak kendilerine danışman atanmış olduğundan bunun olurunu almaları gerekir.
E) 30 yaşındaki Ahmet, sarhoş olduğu dönemlerde sınırlı ehliyetsizdir. Çünkü normalde ayırt etme gücü vardır ve ergindir.

Soru 6
Kişinin adı açısından aşağıdaki seçeneklerden hangisi geçerli değildir?

a) Ad kişilik hakkının ayrılmaz bir parçasıdır.
b) Soyadı özellikle soy bağı, evlenme ve evlat edinme ile kazanılabilir.
C) Evlilik dışı çocuğun önadını nüfus memuru koyar.
d) Soyadının evlenme yoluyla kazanılması sadece kadın açısından söz konusudur.
e) Boşanan kadının eski eşinin soyadını boşanmadan sonra kullanmaya devam etmesi istisnai olarak mümkündür.

Soru 7
John Locke ve onun sosyal sözleşme teorisine dayanan devlet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Liberal devlet
b) Sosyal devlet
c) Sosyalist devlet
d) Faşist devlet
e) Refah devleti

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının niteliklerinden biri değildir?

a) Normatiflik
B) Belirsizlik
c) Genellik
d) Soyutluk
e) Süreklilik

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi bölgeli devletlerden biri değildir?

a) İtalya
b) İspanya
c) Birleşik Krallık
D) Fransa
e) Portekiz

Soru 10
Devleti kendiliğinden meydana gelen ve diğer canlılar gibi doğan, büyüyen ve nihayet varlığını kaybeden büyük bir organizma şeklinde kabul eden teori aşağıdakilerden hangisidir?

a) İlahi hukuk teorisi
b) Aile teorisi
C) Biyolojik teori
d) Ekonomik teori
e) Sosyal sözleşme teorisi

Soru 11
Aşağıdakilerden hangileri medeni hukuk tüzel kişileridir?

A) Dernek-Vakıf
b) Anonim Şirket-KİT
c) Kooperatif-Vakıf
d) Anonim Şirket-Dernek
e) KİT-Kooperatif

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi bir milletvekiline yasama dokunulmazlığının sağladığı bağışıklıklardan biri değildir?

a) Milletvekilinin gözaltına alınamaması
b) Milletvekilinin yargılanamaması
c) Milletvekilinin tutuklanamaması
D) Milletvekilinin evinin aranamaması
e) Milletvekilinin sorguya çekilememesi

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisinde tüzel kişinin unsurlarından birine yer verilmiştir?

a) Sicile kayıt
B) Örgütlenme
c) Kazanç paylaşmayı hedefleme
d) Kamuya yararlılık
e) Ticari işletme işletilmesi

Soru 14
Yürürlüğe gireceği tarih metninde açıkça belirtilmeyen bir kanun aşağıdaki durumlardan hangisinde yürürlüğe girer?

a) Resmî Gazete’ de yayımı tarihinde yürürlüğe girer
B) Resmî Gazete’ de yayımlanmasını takip eden günden itibaren otuz beşinci günün sonunda yürürlüğe girer
c) Resmî Gazete’ de yayımlanmasını takip eden günden itibaren otuzuncu günün sonunda yürürlüğe girer
d) Resmî Gazete’ de yayımlandığı günden hesaplanmak üzere altmış gün içinde yürürlüğe girer
e) Resmî Gazete’ de yayımlandığı günden hesaplanmak üzere on beş gün içinde yürürlüğe girer

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun dallarından biri değildir?

A) İş ve sosyal güvenlik hukuku
b) Anayasa hukuku
c) İdare hukuku
d) Ceza hukuku
e) Mali hukuk

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisinde tüzel kişilerin kurulmasına ilişkin üç temel sisteme yer verilmiştir?

a) İzin sistemi-denetim sistemi-serbest kuruluş sistemi
b) İzin sistemi-denetim sistemi-normatif sistem
C) İzin sistemi-serbest kuruluş sistemi-normatif sistem
d) Serbest kuruluş sistemi-normatif sistem-onay sistemi
e) Serbest kuruluş sistemi-onay sistemi-izin sistemi

Soru 17
Tarihte bilinen ilk devletler aşağıdakilerden hangisinde ortaya çıkmıştır?

a) Avrupa
B) Mezopotamya
c) Güney Amerika
d) Mississippi Vadisi
e) Britanya Adası

Soru 18
Din, dil ve ırk gibi unsurlardan birinin veya birden fazlasının bir araya gelmesiyle milletin oluştuğunu ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sübjektif millet anlayışı
b) Fransız ortak yaşama iradesi
C) Objektif millet anlayışı
d) Manevi millet anlayışı
e) Atatürk milliyetçiliği

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi örf ve âdet hukuku kurallarının işlevlerinden biri değildir?

a) Tamamlayıcı işlev
b) Belirtici işlev
c) Yorumlayıcı işlev
d) Zorlayıcı işlev
E) Genişletici işlev

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi ayırt etme gücünü olağan olarak ortadan kaldıran sebeplerden değildir?

a) Yaş küçüklüğü
b) Akıl zayıflığı
c) Akıl hastalığı
D) Soğuk algınlığı
e) Sarhoşluk
Boş

2 yorumlar

  1. Cevaplar nerededir

    • Doğru cevap şıkları büyük harfle belirtildi. Çalışma sorusu olması nedeni ile direk cevaba odaklanmak isteyenler için böyle bir kodlama yaptık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir