Başlangıç / Genel / Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Genel Muhasebe Dersi Final Çalışma Soruları

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Genel Muhasebe Dersi Final Çalışma Soruları

Merhaba arkadaşlar bu konumuzda Açık öğretim Fakültesi okuyan genç kardeşlerimiz için Genel Muhasebe Dersi Çalışma Soruarını / Çıkmış soruları Bu başlık altında yayınlayacağız.

Yazının Başlıkları

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel eşitliklerinden biri değildir?

SeçenekDoğru
a) Varlıklar = Kaynaklar
b) Varlıklar = Borçlar + Sermaye
c) Mevcutlar + Alacaklar = Borçlar + Sermaye
d) Sermaye = Varlıklar – Borçlar
e) Varlıklar = Alacaklar – Borçlarx
Boş

Soru 2

Yıl sonunda envanter işlemleri öncesinde çıkarılan mizan aşağıdakilerden hangisidir?

SeçenekDoğru
a) Aylık mizan
b) Genel geçici mizanx
c) Kesin mizan
d) Genel kesin mizan
e) Envanter mizanı
Boş

Soru 3

Ticari mal aldığınızda tüccar tarafından düzenlenen faturanın içeriğine kaç gün içinde itiraz edebilirsiniz?

SeçenekDoğru
a) 30 gün
b) 8 günx
c) 15 gün
d) 45 gün
e) 20 gün
Boş

Soru 4

Firmanın geçmiş faaliyet dönemlerinde net zararı varsa 01 Ocak tarihinde aşağıdaki hangi hesaba aktarılmalıdır?

SeçenekDoğru
a) Dönem kâr zararı
b) Dönem net kâr zararı
c) Geçmiş yıllar zararları hesabınax
d) Olağan kârlar
e) Diğer kârlar
Boş

Soru 5

İşletmenin esas faaliyetleri ile ilgili olarak doğan borçları aşağıdaki hangi hesap grubunda raporlanır?

SeçenekDoğru
a) Ticari borçlarx
b) İlgili taraflara borçlar
c) Diğer borçlar
d) Mali borçlar
e) Yatırım faaliyetlerden borçlar
Boş

Soru 6

İşletmenin mali durumunu oluşturan varlıklarının ve borçlarının saptanması işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

SeçenekDoğru
a) Gelir tablosu çıkarma
b) Aylık mizan çıkarma
c) Envanter çıkarmax
d) Bilanço çıkarma
e) Muhasebe kaydı yapma
Boş

Soru 7

Bilanço tarihinden itibaren bir yıl içinde ödenecek tahvil anapara borç taksitleri ile tahvillerin tahakkuk edip de henüz ödenmeyen faizlerinin izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?

SeçenekDoğru
a) 303 uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri
b) 180 gelecek aylara ait giderler
c) 780 finansman giderleri
d) 382 gider tahakkukları
e) 304 tahvil anapara borç taksit ve faizlerix
Boş

Soru 8

Aşağıdaki hesaplardan hangisi bilançonun aktifinde hem duran hem de dönen varlıklar içerisinde aynı ad ile yer alır?

SeçenekDoğru
a) Alıcılarx
b) Satıcılar
c) Borç senetleri
d) Demirbaşlar
e) Ticari mallar
Boş

Soru 9

Belli bir tarihteki işletmenin mali durumunu gösteren statik olan tablo aşağıdakilerden hangisidir?

SeçenekDoğru
a) Gelir tablosu
b) Kâr-zarar cetveli
c) Nakit akım Tablosu
d) Bilançox
e) Fon akım tablosu
Boş

Soru 10

İşletmenin borçları ve sermayesi işletmenin aşağıdaki hangi yapısını gösterir?

SeçenekDoğru
a) Ekonomik yapısını
b) Finansal yapısınıx
c) Aktif yapısını
d) Bir dönemlik bilançosunu
e) Gelir tablosunu
Boş

Soru 11

Kasa hesabı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

SeçenekDoğru
a) Pasif karakterli bir hesaptır.
b) Sadece TL paralar, bu hesapta izlenir.
c) Kasaya para girdiğinde alacaklı çalışır.
d) Alacak kalanı da vermesi mümkündür.
e) Hazır değerler içinde yer alır.x
Boş

Soru 12

İşletmenin esas faaliyetleri ile ilgili senetsiz olarak yaptığı kredili alışlar nedeniyle doğan borçlar hangi hesapta izlenir?

SeçenekDoğru
a) Senetsiz borçlar hesabı
b) Ticari borçlar hesabı
c) Borç senetleri hesabı
d) Ertelenmiş vade farkı faiz giderleri
e) Satıcılar hesabıx
Boş

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi öz kaynaklar kapsamında yer almaz?

SeçenekDoğru
a) Sermaye
b) Varlıklarx
c) Sermaye yedekleri
d) Dönem net kârı
e) Kâr yedekleri
Boş

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi iştiraklerin kayıt yöntemlerinden biridir?

5,00Soru Puanı

SeçenekDoğru
a) Dönemsellik yöntemi
b) Borçlanma yöntemi
c) Özkaynak yöntemix
d) Duran varlık yöntemi
e) Gider yöntemi
Boş

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel eşitliklerinden biri değildir?

SeçenekDoğru
a) Varlıklar = Kaynaklar
b) Varlıklar = Borçlar + Sermaye
c) Mevcutlar + Alacaklar = Borçlar + Sermaye
d) Sermaye = Varlıklar – Borçlar
e) Varlıklar = Alacaklar – Borçlarx

Soru 16

Yalnız emekten veya emek ile sermayenin birleşmesinden elde edilen hasılat aşağıdakilerden hangisidir?

SeçenekDoğru
a) Kazançx
b) Gelir
c) İrat
d) Gider
e) Kâr

Soru 17

Mal, alacak senedi, tahvil, hisse senedi gibi maddi değerleri bankaya rehin verilmesi karşılığı alınan banka kredisi türü aşağıdakilerden hangisidir?

SeçenekDoğru
a) Açık kredi
b) Kapalı kredi
c) Kefalet karşılığı kredi
d) İpotek karşılığı kredi
e) Maddi teminat karşılığı kredix

Soru 18

Gerçek usule tabi mükellefler tutacakları defterler yönünden aşağıdaki sınıflardan hangilerine ayrılırlar?

SeçenekDoğru
a) 1. sınıf tacirler-2. sınıf tacirlerx
b) Tacirler-tüccarlar
c) Büyük firmalar-küçük firmalar
d) Mal işletmeleri-hizmet işletmeleri
e) 1, 2 ve 3. sınıf tacirler

Soru 19

Bir gelir ortaya çıktığında aşağıdaki hangi hesabın alacağına kaydedilir?

SeçenekDoğru
a) Gider tahakkukları
b) Gelir hesaplarıx
c) Kasa hesabı
d) Sermaye hesabı
e) Ortaklara borçlar hesabı

Soru 20

İşletmenin varlıkları, yani kasadaki parası, alacakları, ticari malı, demirbaşları, araçları vb. işletmenin aşağıdaki yapılarından hangisini oluşturur?

SeçenekDoğru
a) Ekonomik yapısınıx
b) Finansal yapısını
c) Bilanço yapısını
d) Mali yapısını

e) Kaynak yapısını

Soru 1

Bilanço tarihinden itibaren bir yıl içinde ödenecek tahvil anapara borç taksitleri ile tahvillerin tahakkuk edip de henüz ödenmeyen faizlerinin izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?

SeçenekDoğru
a) 303 uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri
b) 180 gelecek aylara ait giderler
c) 780 finansman giderleri
d) 382 gider tahakkukları
e) 304 tahvil anapara borç taksit ve faizleri
Boş

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi iştiraklerin kayıt yöntemlerinden biridir?

SeçenekDoğru
a) Dönemsellik yöntemi
b) Borçlanma yöntemi
c) Özkaynak yöntemi
d) Duran varlık yöntemi
e) Gider yöntemi
Boş

Soru 3

İşletmenin mali durumunu oluşturan varlıklarının ve borçlarının saptanması işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

SeçenekDoğru
a) Gelir tablosu çıkarma
b) Aylık mizan çıkarma
c) Envanter çıkarma
d) Bilanço çıkarma
e) Muhasebe kaydı yapma
Boş

Soru 4

İşletmenin brüt ticari kârdan mali kâra geçiş tablosu düzenlenerek aşağıdakilerden hangisi bulunur?

SeçenekDoğru
a) Ticari kârı
b) Mali kârı
c) Ticari kazancı
d) Ortakların kâr payı
e) Sermaye payı
Boş

Soru 5

Hisse senedi satın alındığında aşağıdaki hangi değer üzerinden ilgili hesaba kaydedilir?

SeçenekDoğru
a) Nominal değer
b) Borsa değeri
c) Alış değeri
d) Maliyet bedeli
e) Rayiç bedeli
Boş

Soru 6

Bir gelir ortaya çıktığında aşağıdaki hangi hesabın alacağına kaydedilir?

SeçenekDoğru
a) Gider tahakkukları
b) Gelir hesapları
c) Kasa hesabı
d) Sermaye hesabı
e) Ortaklara borçlar hesabı
Boş

Soru 7

Yıl sonunda envanter işlemleri öncesinde çıkarılan mizan aşağıdakilerden hangisidir?

SeçenekDoğru
a) Aylık mizan
b) Genel geçici mizan
c) Kesin mizan
d) Genel kesin mizan
e) Envanter mizanı
Boş

Soru 8

Firmanın geçmiş faaliyet dönemlerinde net zararı varsa 01 Ocak tarihinde aşağıdaki hangi hesaba aktarılmalıdır?

SeçenekDoğru
a) Dönem kâr zararı
b) Dönem net kâr zararı
c) Geçmiş yıllar zararları hesabına
d) Olağan kârlar
e) Diğer kârlar
Boş

Soru 9

İşletmenin esas faaliyetleri ile ilgili senetsiz olarak yaptığı kredili alışlar nedeniyle doğan borçlar hangi hesapta izlenir?

SeçenekDoğru
a) Senetsiz borçlar hesabı
b) Ticari borçlar hesabı
c) Borç senetleri hesabı
d) Ertelenmiş vade farkı faiz giderleri
e) Satıcılar hesabı
Boş

Soru 10

Gerçek usule tabi mükellefler tutacakları defterler yönünden aşağıdaki sınıflardan hangilerine ayrılırlar?

SeçenekDoğru
a) 1. sınıf tacirler-2. sınıf tacirler
b) Tacirler-tüccarlar
c) Büyük firmalar-küçük firmalar
d) Mal işletmeleri-hizmet işletmeleri
e) 1, 2 ve 3. sınıf tacirler
Boş

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramlarından biri değildir?

SeçenekDoğru
a) İşletmenin sürekliliği kavramı
b) Dönemsellik kavramı
c) Kişilik kavramı
d) İhtiyatlılık kavramı
e) Tarihsellik kavramı
Boş

Soru 12

Yedek akçe ayrılması, aşağıdaki hangi tür şirketler için zorunludur?

SeçenekDoğru
a) Kolektif şirketler
b) Şahıs şirketleri
c) Kooperatifler
d) Sermaye şirketleri
e) Küçük işletmeler
Boş

Yedek akçe ayrılması, aşağıdaki hangi tür şirketler için zorunludur?

SeçenekDoğru
a) Kolektif şirketler
b) Şahıs şirketleri
c) Kooperatifler
d) Sermaye şirketleri
e) Küçük işletmeler
Boş

Soru 14

Birim maliyeti düşük çeşit sayısı fazla malların satıldığı marketler vb. Işletmelerde ticari malların takibinde (muhasebeleştirilmesinde) aşağıdaki hangi yöntem kullanılır?

SeçenekDoğru
a) Sürekli envater yöntemi
b) Aralıklı (Dönem sonu) envanter yöntemi
c) Amortisman yöntemi
d) Endirekt kayıt yöntemi
e) Satış yöntemi
Boş

Soru 15

Yalnız emekten veya emek ile sermayenin birleşmesinden elde edilen hasılat aşağıdakilerden hangisidir?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Kazanç
b) Gelir
c) İrat
d) Gider
e) Kâr
Boş

Soru 16

Ticari mal aldığınızda tüccar tarafından düzenlenen faturanın içeriğine kaç gün içinde itiraz edebilirsiniz?

SeçenekDoğru
a) 30 gün
b) 8 gün
c) 15 gün
d) 45 gün
e) 20 gün
Boş

Soru 17

Aşağıdaki hesaplardan hangisi tek düzen hesap planında ticari alacaklar grubunda yer almaz?

SeçenekDoğru
a) Alıcılar
b) Alacak senetleri
c) Verilen depozito ve teminatlar
d) Alınan depozito ve teminatlar
e) Şüpheli ticari alacaklar
Boş

Soru 18

Bir gelir ortaya çıktığında aşağıdaki hangi hesabın alacağına kaydedilir?

SeçenekDoğru
a) Gider tahakkukları
b) Gelir hesapları
c) Kasa hesabı
d) Sermaye hesabı
e) Ortaklara borçlar hesabı
Boş

Soru 19

Türk Ticaret Kanunu’na göre muhasebe belge ve defterlerini saklama süresi kaç yıldır?

SeçenekDoğru
a) 10 yıl
b) 2 yıl
c) 6 yıl
d) 8 yıl
e) 1 yıl

Soru 20

İşletmenin varlıkları, yani kasadaki parası, alacakları, ticari malı, demirbaşları, araçları vb. işletmenin aşağıdaki yapılarından hangisini oluşturur?

SeçenekDoğru
a) Ekonomik yapısını
b) Finansal yapısını
c) Bilanço yapısını
d) Mali yapısını
e) Kaynak yapısını

Soru 1

Yedek akçe ayrılması, aşağıdaki hangi tür şirketler için zorunludur?

SeçenekDoğru
a) Kolektif şirketler
b) Şahıs şirketleri
c) Kooperatifler
d) Sermaye şirketleriX
e) Küçük işletmeler
Boş

Soru 2

Ticari mal aldığınızda tüccar tarafından düzenlenen faturanın içeriğine kaç gün içinde itiraz edebilirsiniz?

SeçenekDoğru
a) 30 gün
b) 8 gün
c) 15 gün
d) 45 gün
e) 20 gün
Boş

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi öz kaynaklar kapsamında yer almaz?

SeçenekDoğru
a) Sermaye
b) VarlıklarX
c) Sermaye yedekleri
d) Dönem net kârı
e) Kâr yedekleri
Boş

Soru 4

İşletmenin kurulması, yeni bir şubenin açılması, işlerin sürekli olarak genişletilmesi için yapılan ve karşılığında maddi bir değer elde edilmeyen giderlerin aktifleştirilmeleri durumunda izlendiği hesap hangisidir?

SeçenekDoğru
a) Özel maliyetler
b) Araştırma ve geliştirme giderleri
c) Kuruluş ve örgütlenme giderleriX
d) Şerefiye
e) Haklar
Boş

Soru 5

Gerçek usule tabi mükellefler tutacakları defterler yönünden aşağıdaki sınıflardan hangilerine ayrılırlar?

SeçenekDoğru
a) 1. sınıf tacirler-2. sınıf tacirlerX
b) Tacirler-tüccarlar
c) Büyük firmalar-küçük firmalar
d) Mal işletmeleri-hizmet işletmeleri
e) 1, 2 ve 3. sınıf tacirler
Boş

Soru 6

Aşağıdaki hesaplardan hangisi bilançonun aktifinde hem duran hem de dönen varlıklar içerisinde aynı ad ile yer alır?

5,00Soru Puanı

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) AlıcılarX
b) Satıcılar
c) Borç senetleri
d) Demirbaşlar
e) Ticari mallar
Boş

Soru 7

Belli bir tarihteki işletmenin mali durumunu gösteren statik olan tablo aşağıdakilerden hangisidir?

SeçenekDoğru
a) Gelir tablosu
b) Kâr-zarar cetveli
c) Nakit akım Tablosu
d) BilançoX
e) Fon akım tablosu
Boş

Soru 8

İşletmenin kurulması, yeni bir şubenin açılması, işlerin sürekli olarak genişletilmesi için yapılan ve karşılığında maddi bir değer elde edilmeyen giderlerin aktifleştirilmeleri durumunda izlendiği hesap hangisidir?

SeçenekDoğru
a) Özel maliyetler
b) Araştırma ve geliştirme giderleri
c) Kuruluş ve örgütlenme giderleriX
d) Şerefiye
e) Haklar
Boş

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramlarından biri değildir?

SeçenekDoğru
a) İşletmenin sürekliliği kavramı
b) Dönemsellik kavramı
c) Kişilik kavramı
d) İhtiyatlılık kavramı
e) Tarihsellik kavramıX
Boş

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi iştiraklerin kayıt yöntemlerinden biridir?

SeçenekDoğru
a) Dönemsellik yöntemi
b) Borçlanma yöntemi
c) Özkaynak yöntemiX
d) Duran varlık yöntemi
e) Gider yöntemi
Boş

Soru 11

İşletmenin mali durumunu oluşturan varlıklarının ve borçlarının saptanması işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

SeçenekDoğru
a) Gelir tablosu çıkarma
b) Aylık mizan çıkarma
c) Envanter çıkarmaC
d) Bilanço çıkarma
e) Muhasebe kaydı yapma
Boş

Soru 12

Hisse senedi satın alındığında aşağıdaki hangi değer üzerinden ilgili hesaba kaydedilir?

SeçenekDoğru
a) Nominal değer
b) Borsa değeri
c) Alış değeriC
d) Maliyet bedeli
e) Rayiç bedeli
Boş

Soru 13

Birim maliyeti düşük çeşit sayısı fazla malların satıldığı marketler vb. Işletmelerde ticari malların takibinde (muhasebeleştirilmesinde) aşağıdaki hangi yöntem kullanılır?

5,00Soru Puanı

SeçenekDoğru
a) Sürekli envater yöntemi
b) Aralıklı (Dönem sonu) envanter yöntemiX
c) Amortisman yöntemi
d) Endirekt kayıt yöntemi
e) Satış yöntemi
Boş

Soru 14

İşletmenin esas faaliyetleri ile ilgili senetsiz olarak yaptığı kredili alışlar nedeniyle doğan borçlar hangi hesapta izlenir?

5,00Soru Puanı

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Senetsiz borçlar hesabı
b) Ticari borçlar hesabı
c) Borç senetleri hesabı
d) Ertelenmiş vade farkı faiz giderleri
e) Satıcılar hesabıX
Boş

Soru 15

Yıl sonunda envanter işlemleri öncesinde çıkarılan mizan aşağıdakilerden hangisidir?

SeçenekDoğru
a) Aylık mizan
b) Genel geçici mizanX
c) Kesin mizan
d) Genel kesin mizan
e) Envanter mizanı
Boş

Soru 16

Mal, alacak senedi, tahvil, hisse senedi gibi maddi değerleri bankaya rehin verilmesi karşılığı alınan banka kredisi türü aşağıdakilerden hangisidir?

SeçenekDoğru
a) Açık kredi
b) Kapalı kredi
c) Kefalet karşılığı kredi
d) İpotek karşılığı kredi
e) Maddi teminat karşılığı kredi
Boş

Soru 17

Bilanço tarihinden itibaren bir yıl içinde ödenecek tahvil anapara borç taksitleri ile tahvillerin tahakkuk edip de henüz ödenmeyen faizlerinin izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?

SeçenekDoğru
a) 303 uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri
b) 180 gelecek aylara ait giderler
c) 780 finansman giderleri
d) 382 gider tahakkukları
e) 304 tahvil anapara borç taksit ve faizleriX
Boş

Soru 18

Kasa hesabı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

SeçenekDoğru
a) Pasif karakterli bir hesaptır.
b) Sadece TL paralar, bu hesapta izlenir.
c) Kasaya para girdiğinde alacaklı çalışır.
d) Alacak kalanı da vermesi mümkündür.
e) Hazır değerler içinde yer alır.X
Boş

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel eşitliklerinden biri değildir?

SeçenekDoğru
a) Varlıklar = Kaynaklar
b) Varlıklar = Borçlar + Sermaye
c) Mevcutlar + Alacaklar = Borçlar + Sermaye
d) Sermaye = Varlıklar – Borçlar
e) Varlıklar = Alacaklar – BorçlarX
Boş

Soru 20

Bilanço tarihinden itibaren bir yıl içinde ödenecek tahvil anapara borç taksitleri ile tahvillerin tahakkuk edip de henüz ödenmeyen faizlerinin izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?

SeçenekDoğru
a) 303 uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri
b) 180 gelecek aylara ait giderler
c) 780 finansman giderleri
d) 382 gider tahakkukları
E) 304 tahvil anapara borç taksit ve faizleriX

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir