Başlangıç / Genel / Açık Öğretim Fakültesi Hukukun Temel Kavramları FİNAL Çalışma Soruları

Açık Öğretim Fakültesi Hukukun Temel Kavramları FİNAL Çalışma Soruları

Yazının Başlıkları

Soruşturma evresinde tutuklama aşağıdaki mercilerden hangisi tarafından verilir?

SeçenekDoğru
a) Cumhuriyet başsavcılığı
b) Ağır ceza mahkemesi
c) Sulh ceza hâkimliğiX
d) Asliye ceza mahkemesi
e) Sulh hukuk mahkemesi

Soru 2

“………………., insan davranışlarını belirli bir kalıba sokabilmek için emredici, düzenleyici, yorumlayıcı, tamamlayıcı kurallar koymakla birlikte; aynı zamanda bu kurallara uyulmamasını da belirli bir takım sonuçlara tabi tutmaktadır.”
Verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

SeçenekDoğru
a) Sözleşme hükümleri
b) Uluslararası anlaşma hükümleri
c) Toplumsal davranış normları
d) Örf adet kuralları
e) Hukuk kurallarıX

Soru 3

John Locke ve onun sosyal sözleşme teorisine dayanan devlet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

SeçenekDoğru
a) Liberal devletX
b) Sosyal devlet
c) Sosyalist devlet
d) Faşist devlet
e) Refah devleti

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi devredilemeyen haklardandır?

SeçenekDoğru
a) Taşınmaz Mülkiyetinin Devri
b) Sükna (Oturma) –İntifa (Yararlanma) hakkıX
c) Geçit hakkı
d) Kaynak hakkı
e) Üst hakkı

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi hukuki bir olay değildir?

SeçenekDoğru
a) Başkasına ait bir malı işleme
b) Nişanlanma
c) Zina yapan eşi affettiğini açıklama
d) Borçluya temerrüt ihtarı gönderme
e) Boş bir araziye yıldırım düşmesiX

Soru 6

İstenilen hukuki sonucun meydana gelebilmesi için iki tarafın karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarında bulunmalarının gerekli olduğu hukuki işlemler aşağıdakilerden hangisidir?

SeçenekDoğru
a) Tek taraflı hukuki işlem
b) Vasiyetname
c) SözleşmeX
d) Karar
e) Fesih

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Anayasanın 15. maddesinde bahsedilen çekirdek haklardan değildir?

SeçenekDoğru
a) Suçluluğu mahkeme kararıyla saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz
b) Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez
c) Kimse seçme ve seçilme haklarını kullanmaktan alıkoyulamazX
d) Kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz
e) Kişinin maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz

Soru 8

Hak ehliyeti açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

SeçenekDoğru
a) Hak ehliyetinin pasif tarafı haklara sahip olmayı,
aktif tarafı ise borçlara sahip olmayı ifade eder.
X
b) Her insan hak ehliyetine sahiptir ve bu durum
genellik ilkesi olarak da nitelenir.
c) Hak ehliyeti açısından eşitlik ilkesi de geçerlidir.
Bu ilkeye göre herkes eşit şekilde hak ehliyetine sahiptir.
Ancak bu ilke mutlak değildir.
d) Hak ehliyetine sahip olmak için tam ve sağ doğmak yeterlidir.
e) Hak ehliyeti haklara ve borçlara sahip olabilme
iktidarını ifade eder.

Soru 9

“Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar, cezanın ancak …………. yılını çektikten sonra koşullu salıvermeden yararlanabilirler.”
Verilen cümlede boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

SeçenekDoğru
a) otuz beş
b) on beş
c) yirmi
d) otuzX
e) yirmi be

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi menfi tespit davalarında özellikle ispat edilmesi gereken bir dava şartıdır?

SeçenekDoğru
a) Hukuki yararX
b) Derdestlik
c) Kesin hüküm
d) İki tarafın bulunması
e) Geçerli vekalet

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi üçüncü kuşak haklardandır?

SeçenekDoğru
a) Dinlenme hakkı
b) Seçme ve seçilme hakkı
c) Sağlık hakkı
d) Çevre hakkıX
e) Emeklilik hakkı

Soru 12

Yazılı bir hukuk kuralının anlamı tespit edilirken, dil bilgisi kaidelerinden yararlanarak hükmün ifade şeklini, kelimelerin sözlük anlamlarını, metin içerisindeki yerleri, cümlelerin yapısı gibi hususları esas alan yorum yöntemine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

SeçenekDoğru
a) Yasama yorumu
b) Bilimsel yorum
c) Lafzi yorumX
d) Sistematik yorum
e) Tamamlayıcı yorum

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kişi topluluğu niteliğinde bir kamu tüzel kişisidir?

SeçenekDoğru
a) KöyX
b) Üniversite
c) Vakıf
d) Kooperatif
e) Dernek

Soru 14

I. Ehliyetsizlik
II. Şekle aykırılık
III. Hukuka aykırılık
IV. Ahlaka aykırılık
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri kesin hükümsüzlük sebepleri arasında yer alır?

SeçenekDoğru
a) Yalnız I
b) I ve III
c) I,II ve III
d) II, IV
e) I, II, III ve IVX

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi emredici bir hükümdür?

SeçenekDoğru
a) İfa zamanı taraflarca kararlaştırılmadıkça veya hukuki
ilişkinin özelliğinden anlaşılmadıkça her borç,
doğumu anında muaccel olur.
b) Sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça veya aksine
bir adet bulunmadıkça, satıcı ve alıcı borçlarını aynı
anda ifa etmekle yükümlüdürler.
c) Borcun ifası için bir ayın başlangıcı veya sonu belirlenmişse,
bundan ayın birinci ve sonuncu günü; ayın ortası belirlenmişse,
bundan da ayın on beşinci günü anlaşılır.
d) Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.X
e) Borç alışılmış iş saatlerinde ifa ve kabul ifa edilir.

Soru 16

“Adli para cezası……….. günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hâllerde……….. günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı takdir edilen para tutarı ile çarpılması suretiyle hesaplanır.”
Verilen cümlede boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

SeçenekDoğru
a) beş-yedi yüz otuzX
b) yedi-üç yüz altmış beş
c) on beş-yedi yüz otuz
d) otuz-üç yüz altmış beş
e) altmış-yedi yüz otuz

Soru 17

Bir tüzel kişinin ehliyetinin amacı ile sınırlı olması ilkesi aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

SeçenekDoğru
a) Yerleşim yeri
b) Fiil ehliyeti
c) Ultra viresX
d) Normatif sistem
e) Özgüleme

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Türk hukukunda geçmişe yürüme ilkesinin kabul edildiği durumlardan biridir?

SeçenekDoğru
a) Failin lehine olan ceza kanunlarının geçmişe yürümesiX
b) Davalının lehine olan sözleşme hükümlerinin geçmişe yürümesi
c) Muhakeme hukuku kurallarının geçmişe yürümesi
d) İdarenin genel düzenleyici işlemlerinin geçmişe yürümesi
e) Süreli veya geçici kanunların geçmişe yürümesi

Soru 19

Din, dil ve ırk gibi unsurlardan birinin veya birden fazlasının bir araya gelmesiyle milletin oluştuğunu ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?

SeçenekDoğru
a) Sübjektif millet anlayışı
b) Fransız ortak yaşama iradesi
c) Objektif millet anlayışıX
d) Manevi millet anlayışı
e) Atatürk milliyetçiliği

Soru 20

Sözleşme yapılırken irade beyanı aldatmayla sakatlanmış biri için aşağıdaki söylenenlerden hangisi doğrudur?

SeçenekDoğru
a) İşlem kesin hükümsüz olduğu için ilgili herkes tarafından
geçersizlik ileri sürebilir, sözleşme tarafının bu ileri sürmesine
gerek yoktur
b) Belli bir sürenin geçmesiyle işlem geçerli hâle gelmez.
c) Hâkim dava esnasında aldatmayı kendiliğinden nazara alır.
d) Sözleşme baştan itibaren geçerli olup sözleşme tarafı
dilerse iptal hakkını kullanabilir
e) Sözleşme tarafı başlangıçtan beri hukuki işlemle
bağlı olmayıp kanunda belirtilen süreler için iptal hakkı
kullanılmazsa işlem baştan itibaren geçerli hâle gelir.
x

AÖF Hukukun Temel Kavramları Çalışma Soruları 2

Soru 1

İstenilen hukuki sonucun meydana gelebilmesi için iki tarafın karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarında bulunmalarının gerekli olduğu hukuki işlemler aşağıdakilerden hangisidir?

SeçenekDoğru
a) Tek taraflı hukuki işlem
b) Vasiyetname
c) SözleşmeX
d) Karar
e) Fesih

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi gümrük tarifelerinin makroekonomik etkilerinden biri değildir?

SeçenekDoğru
a) Ulusal gelir ve istihdam artışını sağlar.
b) Dış ticaret dengesinde iyileştirici etkiler oluşturur.
c) Dış ticaret hadleri ülke lehine değişir.
d) Yabancı ülkelerden gelen dampingli ve sübvansiyonlu mallar
karşısında koruma sağlar.
e) Para arzının artmasını sağlar.X

Soru 3

Barolar ve Türk Tabipler Birliği gibi oluşumlar aşağıdaki tüzel kişilerden hangisini oluştururlar?

SeçenekDoğru
a) Özel hukuk tüzel kişisi
b) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşuX
c) Kamu idaresi
d) Kamu kurumu
e) Kamu İktisadi Teşebbüsü

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi devletlerin barışçıl yollarla kurulmasının bir örneğidir?

SeçenekDoğru
a) ÇekyaX
b) Sırbistan
c) Bosna-Hersek
d) Türkiye
e) Kosova

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi hukuk boşluğunun söz konusu olduğu bir durumda, hukuki uyuşmazlığın, benzeri bir durum için konulmuş hukuk kuralının uygulanması suretiyle çözümlenmesini ifade eder?

SeçenekDoğru
a) Hüküm içi boşluk
b) Hâkimin takdir yetkisi
c) İçtihadı birleştirme kararı
d) Yasama yorumu
e) KıyasX

Soru 6

Güçlü bir merkezi otoriteye sahip ve bütün yetkilerin başkent teşkilatında tutulduğu devlet şekli aşağıdakilerden hangisidir?

SeçenekDoğru
a) Federal devlet
b) Üniter devletX
c) Bölgeli devlet
d) Konfederal devlet
e) Uluslararası örgüt

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bir dava şartı değildir?

SeçenekDoğru
a) Tahkim ilk itirazıX
b) Gider avansı
c) Hukuki yarar
d) Dava ehliyeti
e) Görev

Soru 8

John Locke ve onun sosyal sözleşme teorisine dayanan devlet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

SeçenekDoğru
a) Liberal devletX
b) Sosyal devlet
c) Sosyalist devlet
d) Faşist devlet
e) Refah devleti

Soru 9

Türk vatandaşı T, Belçika’da Avusturya vatandaşı A’yı öldürür ve Türkiye’ye kaçar. T, işlediği bu suçtan dolayı Türkiye’de yargılanır.
T’nin Türkiye’de yargılanması aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir sonucudur?

SeçenekDoğru
a) Faile göre şahsilik ilkesiX
b) Mağdura göre şahsilik ilkesi
c) Mülkilik ilkesi
d) Geçmişe yürüme ilkesi
e) İleriye yürüme ilkesi

Soru 10

Yürürlüğe gireceği tarih metninde açıkça belirtilmeyen bir kanun aşağıdaki durumlardan hangisinde yürürlüğe girer?

SeçenekDoğru
a) Resmî Gazete’ de yayımı tarihinde yürürlüğe girerX
b) Resmî Gazete’ de yayımlanmasını takip eden günden
itibaren otuz beşinci günün sonunda yürürlüğe girer
c) Resmî Gazete’ de yayımlanmasını takip eden günden
itibaren otuzuncu günün sonunda yürürlüğe girer
d) Resmî Gazete’ de yayımlandığı günden hesaplanmak
üzere altmış gün içinde yürürlüğe girer
e) Resmî Gazete’ de yayımlandığı günden hesaplanmak üzere
on beş gün içinde yürürlüğe girer

Soru 11

“Kimse hak ve fiil ehliyetlerinden kısmen de olsa vazgeçemez” hükmünün niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

SeçenekDoğru
a) Açıklayıcı hukuk kuralı
b) Yorumlayıcı hukuk kuralı
c) Tanımlayıcı hukuk kuralı
d) Tamamlayıcı hukuk kuralı
e) Emredici hukuk kuralıX

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisinde tüzel kişinin unsurlarından birine yer verilmiştir?

SeçenekDoğru
a) Sicile kayıt
b) ÖrgütlenmeX
c) Kazanç paylaşmayı hedefleme
d) Kamuya yararlılık
e) Ticari işletme işletilmesi

Soru 13

Hangi gümrük vergisi uygulamasında ürün değeri hesaplandıktan sonra belli bir oran olarak vergi tahsilatı yapılır?

SeçenekDoğru
a) Spesifik vergileme
b) Etken vergileme
c) Sınırlı vergileme
d) Ad valorem vergilemeX
e) Kademeli vergileme

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi devletin kendi unsurlarından bağımsız bir tüzel kişiliğe sahip olmasının sonuçlarından değildir?

SeçenekDoğru
a) Hukuki işlem yapabilmek
b) Mal varlığı edinebilmek
c) Hükümet değişikliğinde borçları reddedebilmekX
d) Mahkemelerde davacı olabilmek
e) Mahkemelerde davalı olabilmek

Soru 15

“……………. ve daha az süreli hapis cezasına “kısa süreli hapis cezası” denir. Kısa süreli hapis cezaları para cezasına ve bazı başka yaptırımlara çevrilebilir.”
Verilen cümlede boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

SeçenekDoğru
a) Bir yılX
b) Bir ay
c) Altı ay
d) Üç ay
e) İki yıl

Soru 16

Tarihte bilinen ilk devletler aşağıdakilerden hangisinde ortaya çıkmıştır?

SeçenekDoğru
a) Avrupa
b) MezopotamyaX
c) Güney Amerika
d) Mississippi Vadisi
e) Britanya Adası

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bir uyuşmazlığın ilk olarak incelendiği ve karara bağlandığı mahkemeyi göstermektedir?

SeçenekDoğru
a) İlk derece mahkemesiX
b) İstinaf mahkemesi
c) Temyiz mahkemesi
d) Karar düzeltme mahkemesi
e) Arabulucu

Soru 18

Yazılı bir hukuk kuralının anlamı tespit edilirken, dil bilgisi kaidelerinden yararlanarak hükmün ifade şeklini, kelimelerin sözlük anlamlarını, metin içerisindeki yerleri, cümlelerin yapısı gibi hususları esas alan yorum yöntemine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

SeçenekDoğru
a) Yasama yorumu
b) Bilimsel yorum
c) Lafzi yorumX
d) Sistematik yorum
e) Tamamlayıcı yorum

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi devredilemeyen haklardandır?

SeçenekDoğru
a) Taşınmaz Mülkiyetinin Devri
b) Sükna (Oturma) –İntifa (Yararlanma) hakkıX
c) Geçit hakkı
d) Kaynak hakkı
e) Üst hakkı

Soru 20

1982 Anayasası’nda yer alan ve “hiç kimse kanunen tabi olduğu merci dışında bir mahkemece yargılanamaz” şeklinde ifade edilen anayasa hükmü aşağıdaki ilkelerden hangisinin sonucudur?

SeçenekDoğru
a) Doğal hâkim ilkesiX
b) Masumiyet karinesi
c) Suçta ve cezada kanunilik ilkesi
d) İyi niyet ilkesi
e) Yargı bağımsızlığı ilkesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir