Başlangıç / Eğitim / Ata AOF Sağlık Hukuku Vize Deneme Sınavları / Soruları

Ata AOF Sağlık Hukuku Vize Deneme Sınavları / Soruları

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (Ata AOF) Sağlık Hukuku dersi vize sınavları için Çalışma Sorularını sizler için derledik. Konu ile ilgili yorum ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. Sizlerde yayın yapmak isterseniz bizlere bunu yorum yada mail ile iletebilirsiniz.

Soru 1

Yazının Başlıkları

Aşağıdakilerden hangisi genel sağlık sigortası kapsamında prim ödemekle yükümlü olmayan kişilerden biri değildir?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sağlık yardımı isteyenler
b) Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalığa yakalanmış olanlar
c) Analık hâlinde sağlık hizmeti alacak olanlar
d) 18 yaşından büyük olanlarX
e) Koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanacak olanlar
Boş

Soru 2

Özel hastanelerde hastalara anında ulaşabilmek ve hasta bakımını sağlamak üzere yataklı hasta katlarında, koridor ve hasta odalarına hâkim bir konumda lavabosu ve ilaç hazırlama alanı bulunan ve koridorun genişliğini etkilemeyecek şekilde konumlandırılması gereken üniteye ne ad verilir?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Merkezi sterilizasyon ünitesi
b) Radyoloji ünitesi
c) Yoğun bakım ünitesi
d) Ameliyat salonu
e) Hemşire istasyonuX
Boş

Soru 3

Aşağıda verilen hak veya yükümlülüklerden hangisi için mevzuatta getirilen bir istisna yoktur?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Hekimin tarafsız olma yükümlülüğüX
b) Hastanın personeli seçme ve değiştirme hakkı
c) Hastanın tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı
d) Hekimin ilk yardım yükümlülüğü
e) Hastanın dinî vecibeleri yerine getirme hakkı
Boş

Soru 4

Hastaların yataklı tedavi kurumuna yatırılmadan evde veya ayakta poliklinik hizmeti veren sağlık ocakları, dispanserler, iş yeri tabiplikleri, muayenehaneler, özel sağlık kuruluşları ve ana-çocuk sağlığı merkezlerinde sunulan gerekli muayene, müdahale ve tedavi hizmetleri aşağıdakilerden hangisidir?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Koruyucu sağlık hizmetleri
b) Birinci basmak tedavi hizmetleriX
c) İkinci basamak tedavi hizmetleri
d) Üçüncü basamak tedavi hizmetleri
e) Rehabilite edici sağlık hizmetleri
Boş

Soru 5

18 yaşından küçük hastaya tıbbi müdahalede bulunulabilmesi için aşağıdakilerin hangisinden rıza alınması gerekmektedir?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Hâkimden
b) Noterden
c) VelisindenX
d) Hekimden
e) Bakanlıktan
Boş

Soru 6

Sağlık hizmetinin hukuki niteliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Sağlık hizmetinin arzının pahalıdır.
b) Sağlık hizmetinin talebi tüketici tarafından belirlenemez.
c) Kâr amaçlı değil, sosyal amaçlıdır.
d) Sağlık hizmeti bir kamu hizmetidir.
e) Sağlık hizmeti devlet tarafından sadece devlet hastanelerinde verilir.X
Boş

Soru 7

I. Tedaviyi reddetme veya durdurma halinde doğabilecek sorumluluklar doktora aittir.
II. Bu hakkın kanunen sınırlandırılması mümkün değildir.
III. Tedaviyi reddeden hasta aynı sağlık kuruluşuna müracaat ettiğinde hekim bu sebepten dolayı hastayı reddedebilir.


Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) I ve II
b) II ve III
c) Yalnız II
d) I, II ve IIIX
e) I ve III
Boş

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi sağlık yöneticisinin görevlerinden biri değildir?

SeçenekDoğru
a) Kurumda gerekli güvenlik önlemlerini alır.
b) Kurumun periyodik istatistik, poliklinik ve laboratuvar çalışma cetvellerini vaktinde, doğru ve eksiksiz olarak düzenleterek ilgili yerlere gönderir.
c) Bulaşıcı hastalık teşhisi konulan olayları ve bunlardan ölenleri kurumun bulunduğu yerin sağlık amirine günü gününe ve ayrıntılı şekilde haber verir.
d) Hastanenin hâlen ve gelecekteki yatak ihtiyaçlarının saptanması için gerekli çalışmaları yapar.
e) Hastanede istihdam edilecek personelin gerekli sağlık kontrollerinden geçip geçmediklerini kontrol eder.X

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi genel sağlık sigortası sisteminin özelliklerinden biri değildir?

SeçenekDoğru
a) Sisteme dâhil olanlar yararlanacakları sağlık hizmeti karşılığında kural olarak prim öderler.
b) Prim ödeme gücü olmayanların primi devlet tarafından ödenir.
c) Sisteme katılım kişinin isteğine bağlıdır.X
d) Sistem sosyal sigorta tekniği ile işler.
e) Genel sağlık sigortası kapsamında olan kişiler de özel sağlık sigortası yaptırabilirler.
Boş

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi özel hastanelerde hasta yatak sayısına dâhildir?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Yanık odasındaki yataklarX
b) Yeni doğan sağlıklı bebek sepetleri
c) Ameliyat sonrası uyandırma odası yatakları
d) Doğum masaları
e) Polikliniklerde kullanılan sedyeler
Boş

Soru 11

Hastanın sağlık durumu ile ilgili bilgi alma hakkına yönelik olarak belirtilenlerden hangisi yanlıştır?

SeçenekDoğru
a) Bilgilendirmenin tereddüt ve şüpheye yer vermemesi gerekir.
b) Bilgilendirme makul bir sürede yapılmalıdır.
c) Hastanın mahremiyetine dikkat edilerek bilgilendirme yapılmalıdır.
d) Bilgilendirme yapılırken tıbbi kavramlar haricinde halk ağzındaki tabirlere asla yer vermemek gerekir.X
e) Bilgilendirmenin uygun bir ortamda yapılması gerekir.

Soru 12

Aşağıdaki kavramlardan hangisi pozitif hukuka dâhil değildir?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Anayasa
b) Kanun
c) Uluslararası Andlaşma
d) Tüzükler
e) Örf ve adetX
Boş

Soru 13

I. Liberal Sağlık Sistemi
II. Hastalık Sigortası Sistemi
III. Sosyalist Tip Sağlık Sistemi
IV. Genel Sağlık Hizmeti Sistemi

Yukarıdaki sağlık sistemlerinin hangileri Milton Roemer tarafından yapılan sağlık sistemi sınıflandırmalarındandır?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) I ve II
b) II ve III
c) II, III ve IV
d) I, II, III ve IVX
e) I, III ve IV
Boş

Soru 14

Özel hastanelerde hekim tarafından istenilen tetkik ve tahliller için hastanın kan, gaita veya idrarının alınmasına uygun, poliklinik ve laboatuvarlara yakın, hijyen şartlarına sahip lavabo ve tuvaleti olan en az bir …………………………………………….. bulunmalıdır.

  Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) acil ünitesi
b) yoğun bakım ünitesi
c) gözlem ünitesi
d) eczane
e) numune alma odasıX
Boş

Soru 15

Hekimin hak ve yükümlülüklerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

SeçenekDoğru
a) Klasik tedavi yönteminin yetersiz kalması halinde hekim yeni tıbbi yöntemlere derhal başvurabilir.X
b) Vicdani ve bilimsel kanı üzerine hareket etme yükümlülüğü vardır.
c) Tutuklu ve hükümlüleri muayene ve tedaviye zorlama hakkı yoktur.
d) Ölüm cezasının infazına katılmama yükümlülüğü vardır.
e) Diğer sağlık çalışanlarına aracılık etmeme yükümlülüğü vardır.
Boş

Soru 16

Herhangi bir hastalık veya rahatsızlık durumunun olmadığı, dengeli bir sağlık durumunu aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Nötral sağlıkX
b) Pozitif sağlık
c) Negatif sağlık
d) Sağlık hukuku
e) Subjektif sağlık
Boş

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi birinci basamak resmî sağlık kuruluşları arasında yer almaz?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Sağlık ocakları
b) Verem savaş dispanserleri
c) Üniversitelerin mediko-sosyal birimleri
d) Belediyelere ait hastanelerX
e) Ana – çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri
Boş

Soru 18

Sağlık hakkı kavramı hangi Anayasa ile hukukumuza girmiştir?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) 1923 Anayasası
b) 1961 AnayasasıX
c) 1982 Anayasası
d) 1924 Anayasası
e) 1871 Anayasası
Boş

Soru 19

Ortalama kalış süresine göre hastaneler kaça ayrılır?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) 2X
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6
Boş

Soru 20

Aşağıdaki kavramlardan hangisi Dünya Sağlık Örgütünün sağlık tanımında geçen unsurlardan biri değildir?

SeçenekDoğru
a) Hasta olmamak
b) Sakat olmamak
c) Toplumsal bakımdan iyi olmak
d) Bedensel bakımdan iyi olmak
e) Tedavi olmamakX

‘Sağlık çalışanları arasında karşılıklı saygı ve güven ortamının tesisi, sağlık hizmetinin rahat ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar.” Cümlesi aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

SeçenekDoğru
a) Saygılı Davranılma ve Güvenilme HakkıX
b) Dayanışmayı İsteme ve Danışma Hakkı
c) Tedavi Usulünü Belirleme Hakkı
d) Çağdaş Tıp Olanaklarından Yararlanma
e) Temiz Ortamda Çalışma Hakkı

Soru 2

I. Liberal Sağlık Sistemi
II. Hastalık Sigortası Sistemi
III. Sosyalist Tip Sağlık Sistemi
IV. Genel Sağlık Hizmeti Sistemi

Yukarıdaki sağlık sistemlerinin hangileri Milton Roemer tarafından yapılan sağlık sistemi sınıflandırmalarındandır?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) I ve II
b) II ve III
c) II, III ve IV
d) I, II, III ve IVX
e) I, III ve IV
Boş

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sağlık yöneticisinin görevlerinden biri değildir?

SeçenekDoğru
a) Kurumda gerekli güvenlik önlemlerini alır.
b) Kurumun periyodik istatistik, poliklinik ve laboratuvar çalışma cetvellerini vaktinde, doğru ve eksiksiz olarak düzenleterek ilgili yerlere gönderir.
c) Bulaşıcı hastalık teşhisi konulan olayları ve bunlardan ölenleri kurumun bulunduğu yerin sağlık amirine günü gününe ve ayrıntılı şekilde haber verir.
d) Hastanenin hâlen ve gelecekteki yatak ihtiyaçlarının saptanması için gerekli çalışmaları yapar.
e) Hastanede istihdam edilecek personelin gerekli sağlık kontrollerinden geçip geçmediklerini kontrol eder.X
Boş

Soru 4

Aşağıdaki hallerden hangisi sevk zincirine uyma zorunluluğunun istisnalarından biri değildir?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Yardımcı üreme sağlama hizmetleriX
b) İş kazası
c) Afet
d) Meslek hastalığı
e) Savaş hali
Boş

Soru 5

I. Kişi sağlık kuruluşunu değiştirirken tabi olduğu mevzuatta belirlenen sevk zincirine uymak zorundadır.
II. Acil vakalarda sevk zincirine uyulmadan yapılan değişikliklerde oluşacak fark hastadan temin edilir.
III. Sağlık kurumunun değiştirilebilmesi için değişikliğin hayati tehlikeye sebebiyet vermemesi gerekir.


Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkı ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) I ve II
b) II ve III
c) Yalnız IIX
d) I, II ve III
e) I ve III
Boş

Soru 6

Herhangi bir hastalık veya rahatsızlık durumunun olmadığı, dengeli bir sağlık durumunu aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Nötral sağlıkX
b) Pozitif sağlık
c) Negatif sağlık
d) Sağlık hukuku
e) Subjektif sağlık
Boş

Soru 7

“Bismarc Modeli” olarak adlandırılan sağlık sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

5,00Soru Puanı

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Serbest piyasa tipi sağlık sistemi
b) Hastalık sigortası sistemiX
c) Sosyalist tip sağlık sistemi
d) Genel sağlık hizmeti sistemi
e) Özel sağlık hizmeti sistemi
Boş

Soru 8

Sağlık hizmetinin hukuki niteliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Sağlık hizmetinin arzının pahalıdır.
b) Sağlık hizmetinin talebi tüketici tarafından belirlenemez.
c) Kâr amaçlı değil, sosyal amaçlıdır.
d) Sağlık hizmeti bir kamu hizmetidir.
e) Sağlık hizmeti devlet tarafından sadece devlet hastanelerinde verilir.X
Boş

Soru 9

“………………., hekimlerin mesleklerini serbest olarak icra etmek üzere tek başına ve kanun hükümlerine göre açtıkları özel sağlık kuruluşlarıdır.”


Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Özel Hastane
b) MuayenehaneX
c) Poliklinik
d) Merkez
e) Dispanser
Boş

Soru 10

I. Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği
II. Muhtemel komplikasyonlar
III. Kullanılacak ilaçların önemli özellikleri
IV. Reddetme durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskleri

Sağlık Durumu ile İlgili Bilgi Alma Hakkı kapsamında hastalara yukarıdaki konulardan hangisi ya da hangileri ile ilgili bilgiler verilmek zorundadır?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Yalnız I
b) I ve II
c) I, II ve III
d) I, II ve IV
e) I, II, III ve IVX
Boş

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi hasta güvenliği için gerekli hususlardan biri değildir?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Güvenli cerrahiyi sağlamak
b) İlaç güvenliğini sağlamak
c) Cihaz güvenliğini sağlamak
d) Kişisel koruyucu ekipman sağlamakX
e) Radyasyon güvenliğini sağlamak
Boş

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi genel sağlık sigortası sisteminin özelliklerinden biri değildir?

SeçenekDoğru
a) Sisteme dâhil olanlar yararlanacakları sağlık hizmetleri için belirli oranda prim öderler.
b) Prim ödeme gücü olmayanların primleri devlet tarafından ödenir.
c) Sisteme katılım kişinin isteğine bağlıdır.X
d) Sistem sosyal sigorta tekniği ile işletilir.
e) Genel sağlık sigortası kapsamında olan kişiler özel sağlık sigortası da yaptırabilirler.
Boş

Soru 13

Hekimin hak ve yükümlülüklerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

SeçenekDoğru
a) Klasik tedavi yönteminin yetersiz kalması halinde hekim yeni tıbbi yöntemlere derhal başvurabilir.X
b) Vicdani ve bilimsel kanı üzerine hareket etme yükümlülüğü vardır.
c) Tutuklu ve hükümlüleri muayene ve tedaviye zorlama hakkı yoktur.
d) Ölüm cezasının infazına katılmama yükümlülüğü vardır.
e) Diğer sağlık çalışanlarına aracılık etmeme yükümlülüğü vardır.
Boş

Soru 14

Aşağıda verilen hak veya yükümlülüklerden hangisi için mevzuatta getirilen bir istisna yoktur?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Hekimin tarafsız olma yükümlülüğüX
b) Hastanın personeli seçme ve değiştirme hakkı
c) Hastanın tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı
d) Hekimin ilk yardım yükümlülüğü
e) Hastanın dinî vecibeleri yerine getirme hakkı
Boş

Soru 15

Belirli bir yaş ve cins grubu hastalar ile belirli bir hastalığa tutulanlara veya bir organ ve organ grubu hastalarına yönelik hizmet veren özel hastanelere ne ad verilir?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Vakıf hastanesi
b) Azınlık hastanesi
c) Araştırma hastanesi
d) Dal hastanesiX
e) Genel hastane
Boş

Soru 16

Aşağıdaki kavramlardan hangisi pozitif hukuka dâhil değildir?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Anayasa
b) Kanun
c) Uluslararası Andlaşma
d) Tüzükler
e) Örf ve adetX
Boş

Soru 17

I. Tedaviyi reddetme veya durdurma halinde doğabilecek sorumluluklar doktora aittir.
II. Bu hakkın kanunen sınırlandırılması mümkün değildir.
III. Tedaviyi reddeden hasta aynı sağlık kuruluşuna müracaat ettiğinde hekim bu sebepten dolayı hastayı reddedebilir.


Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) I ve II
b) II ve III
c) Yalnız II
d) I, II ve IIIX
e) I ve III
Boş

Soru 18

Sağlık meslek mensuplarının mesleklerini icra ederken ortaya çıkan adli konularda mahkemelere görüş vermek ve idari soruşturmacılar ve uzlaşma komisyonları için bilirkişi listesi belirlemek üzere on beş üyeli ……………………. kurulmuştur.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Sağlık Meslekleri Kurulu
b) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
c) Yüksek Sağlık ŞûrasıX
d) Tıpta Uzmanlık Kurulu
e) Taşra Teşkilatı
Boş

Soru 19

Sağlık hakkı kavramı hangi Anayasa ile hukukumuza girmiştir?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) 1923 Anayasası
b) 1961 AnayasasıX
c) 1982 Anayasası
d) 1924 Anayasası
e) 1871 Anayasası
Boş

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi refakatçi bulundurma hakkının kullanılabilmesi için gerekli olan koşullardan biri değildir?

5,00Soru Puanı

SeçenekDoğru
a) Mevzuatın izin vermesi gerekir.
b) Refakatçinin 18 yaşından büyük olması gerekir.X
c) Sağlık kurum ve kuruluşlarının sahip oldukları olanakların el vermesi gerekir.
d) Hastanın sağlık durumunun refakatçi bulundurmayı zorunlu kılması gerekir.
e) Doktorun refakatçi bulundurmayı uygun bulması gerekir.
Boş

Aşağıdakilerden hangisi devletin sağlığın belirleyicileri konusundaki temel görevlerinden biri değildir?

SeçenekDoğru
a) Uygun nitelikte gıdaya erişimi sağlamak
b) Barınma, konut ve sanitasyona erişimi sağlamak
c) Üreme, ana ve çocuk sağlığı hizmetleriX
d) Sağlık hizmetlerini geliştirecek politikalar oluşturmak
e) Yeterli, güvenli ve içilebilir suya erişimi sağlama
Boş

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi özel hastanelerde hasta yatak sayısına dâhildir?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Yanık odasındaki yataklarX
b) Yeni doğan sağlıklı bebek sepetleri
c) Ameliyat sonrası uyandırma odası yatakları
d) Doğum masaları
e) Polikliniklerde kullanılan sedyeler
Boş

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Politikaları Kuruluna bağlı hizmet birimlerinden biri değildir?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Genel MüdürlüğüX
b) Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
c) Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
d) Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
e) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Boş

Soru 4

Sağlık hizmetinin hukuki niteliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

5,00Soru Puanı

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Sağlık hizmetinin arzının pahalıdır.
b) Sağlık hizmetinin talebi tüketici tarafından belirlenemez.
c) Kâr amaçlı değil, sosyal amaçlıdır.
d) Sağlık hizmeti bir kamu hizmetidir.
e) Sağlık hizmeti devlet tarafından sadece devlet hastanelerinde verilir.X
Boş

Soru 5

Özel hastanelerin faaliyete başlaması için gerekli işlemler tamamlandıktan sonra faaliyet izin belgesi Sağlık Bakanlığı tarafından ne kadar süre içinde verilir?

5,00Soru Puanı

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) 5 takvim günü
b) 5 iş günü
c) 7 takvim günüX
d) 7 iş günü
e) 9 iş günü
Boş

Soru 6

I. Sağlık hizmeti konusundaki yükümlülükler
II. Sağlığın belirleyicileri konusundaki temel görevleri
III. Sağlık eğitimi ve bilgilendirme konusundaki temel görevleri

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sağlık hakkı çerçevesinde devlete düşen yükümlülüklerdendir?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I ve III
e) I, II ve IIIX
Boş

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi sağlık çalışanının yükümlülüklerinden biri değildir?

5,00Soru Puanı

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Kazadan sonra yaralılara ilk yardımda bulunmak
b) Sağlık kuruluşu ve çalışanlarının reklamını yapmamak
c) Tarafsız olmak
d) Hastalıkla ilgili konularda tanıklıktan çekinmek
e) Tedavinin gidişatı hakkında geri bildirimde bulunmakX
Boş

Soru 8

Ortalama yatış süresi 30 günden daha fazla olan genel veya özel dal hastanelerine ne ad verilir?

5,00Soru Puanı

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Eğitim hastanesi
b) Gün hastanesi
c) Uzun kalış süreli hastaneX
d) Kısa kalış süreli hastane
e) 800 ve üzeri yatak sayılı hastane
Boş

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi birinci basamak resmî sağlık kuruluşları arasında yer almaz?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Sağlık ocakları
b) Verem savaş dispanserleri
c) Üniversitelerin mediko-sosyal birimleri
d) Belediyelere ait hastanelerX
e) Ana – çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri
Boş

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi hasta güvenliği için gerekli hususlardan biri değildir?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Güvenli cerrahiyi sağlamak
b) İlaç güvenliğini sağlamak
c) Cihaz güvenliğini sağlamak
d) Kişisel koruyucu ekipman sağlamakX
e) Radyasyon güvenliğini sağlamak
Boş

Soru 11

“……………………devletin sosyal barışı ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla sosyal ve ekonomik hayata aktif müdahalesini gerekli ve meşru gören bir anlayış olarak tanımlanabilir. “


Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Hukuk devleti
b) Sosyal devletX
c) Demokratik devlet
d) Laik devlet
e) Polis devlet
Boş

Soru 12

I. İdari sorumluluk
II. Cezai sorumluluk
III. Hizmetin kötü işlemesi
IV. Hizmetin işlememesi
V. Hizmetin geç işlemesi

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri hizmet kusuru oluşturan durumlardan değildir?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Yalnız I
b) I ve IIX
c) I, II ve III
d) I, II ve IV
e) I, II, III, IV ve V
Boş

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi refakatçi bulundurma hakkının kullanılabilmesi için gerekli olan koşullardan biri değildir?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Mevzuatın izin vermesi gerekir.
b) Refakatçinin 18 yaşından büyük olması gerekir.X
c) Sağlık kurum ve kuruluşlarının sahip oldukları olanakların el vermesi gerekir.
d) Hastanın sağlık durumunun refakatçi bulundurmayı zorunlu kılması gerekir.
e) Doktorun refakatçi bulundurmayı uygun bulması gerekir.
Boş

Soru 14

“Bismarc Modeli” olarak adlandırılan sağlık sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Serbest piyasa tipi sağlık sistemi
b) Hastalık sigortası sistemiX
c) Sosyalist tip sağlık sistemi
d) Genel sağlık hizmeti sistemi
e) Özel sağlık hizmeti sistemi
Boş

Soru 15

Özel hastanelerde hekim tarafından istenilen tetkik ve tahliller için hastanın kan, gaita veya idrarının alınmasına uygun, poliklinik ve laboatuvarlara yakın, hijyen şartlarına sahip lavabo ve tuvaleti olan en az bir …………………………………………….. bulunmalıdır.

  Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) acil ünitesi
b) yoğun bakım ünitesi
c) gözlem ünitesi
d) eczane
e) numune alma odasıX
Boş

Soru 16

Ortalama kalış süresine göre hastaneler kaça ayrılır?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) 2X
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6
Boş

Soru 17

Hastanın sağlık durumu ile ilgili bilgi alma hakkına yönelik olarak belirtilenlerden hangisi yanlıştır?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Bilgilendirmenin tereddüt ve şüpheye yer vermemesi gerekir.
b) Bilgilendirme makul bir sürede yapılmalıdır.
c) Hastanın mahremiyetine dikkat edilerek bilgilendirme yapılmalıdır.
d) Bilgilendirme yapılırken tıbbi kavramlar haricinde halk ağzındaki tabirlere asla yer vermemek gerekir.X
e) Bilgilendirmenin uygun bir ortamda yapılması gerekir.
Boş

Soru 18

Uluslararası belgelerde sağlık hakkı kavramına ilk kez hangi yıl yer verilmiştir?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) 1948X
b) 1950
c) 1976
d) 1980
e) 2010
Boş

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi özel hastanelerde sunulan sağlık hizmetlerinden biri değildir?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) Poliklinik hizmetleri
b) Konaklama hizmetleriX
c) Acil hizmetler
d) Ambulans hizmetleri
e) Eczane hizmetleri
Boş

Soru 20

I. Tedaviyi reddetme veya durdurma halinde doğabilecek sorumluluklar doktora aittir.
II. Bu hakkın kanunen sınırlandırılması mümkün değildir.
III. Tedaviyi reddeden hasta aynı sağlık kuruluşuna müracaat ettiğinde hekim bu sebepten dolayı hastayı reddedebilir.


Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

SeçenekDoğruCevaplamış Öğrenci
a) I ve II
b) II ve III
c) Yalnız II
d) I, II ve IIIX
e) I ve III
Boş

© 2013-2019 ALMS – Advancity

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir