Başlangıç / Eğitim / Genel Muhasebe Bölümü Çalışma Soruları / Çıkmış Sorular

Genel Muhasebe Bölümü Çalışma Soruları / Çıkmış Sorular

Yazının Başlıkları

Genel Muhasebe Bölümü Çalışma Soruları / Çıkmış Sorular

Merhaba Arkadaşlar bu konumuzda üniversitelerin genel muhasebe bölümü için ders notları, çalışma soruları,deneme sınavı soruları gibi bilgileri yayınlayacağız. Meslekler hakkında bilgiler verdiğimiz gibi meslek edinmek isteyen üniversiteli kardeşlerimizede yardımcı olmak adına bu tarz paylaşımlarımızın devamı gelecek olup umut ediyoruzki sizlerin kendini geliştirmesine bir nebzede olsa katkımız olur. Şimdiden başarılar dileriz. Sizlerde soru, ders notları ve meslekler ile ilgili yayınlanmasını istediğiniz makalelerinizi bizlere yorum yada mail atarak ulaştırabilirsiniz.

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kaynakları içerisinde yer alır?

a) Kasa
b) Bankalar
c) Alacak Senetleri
d) Satıcılar
e) Ticari Mallar

Soru 2
ABC işletmesi satıcılara olan 8.000 TL’lik borcunu peşin olarak ödemiştir. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Kasa Hesabı 8.000 TL borçlu
b) Satıcılar Hesabı 8.000 TL alacaklı
c) Bankalar Hesabı 8.000 TL borçlu
d) Alıcılar Hesabı 8.000 TL alacaklı
e) Satıcılar Hesabı 8.000 TL borçlu

Soru 3
I. Hesapta Türk Lirası ve yabancı paralar takip edilir.
II. Kasadan yapılan ödemeler hesabın alacağına kaydedilir.
III. Kasa hesabı alacak kalanı verir.
IV.Kasa hesabının bakiyesi kasada bulunan mevcut parayı gösterir.
Kasa hesabı ile ilgili olarak yukarıda verİlen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

a) I-II-III
b) I-II-IV
c) II-IV
d) I-III
e) I-II-III-IV

Soru 4
Uzun vadeli ortak olmak amacıyla alınan hisselerin oranının yüzde kaçtan az olması durumunda, bağlı menkul kıymetler hesabında izlenir?

a) 15%
b) 20%
c) 25%
d) 10%
e) 30%

Soru 5
Kasa Hesabının işleyişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Aktif karakterli bir hesaptır.
b) Borç kalanı verir ya da hiç kalan vermez.
c) Hesapta artış olduğunda borç tarafına yazılır.
d) Hesapta azalış olduğunda alacak tarafına yazılır.
e) Yalnızca ulusal paralar bu hesapta yer alır.

Soru 6
İşletmenin sahip olduğu para, bina, mal, araç gereç gibi iktisadi değerlerin tümüne ne ad verilir?

a) Varlıklar
b) Kaynaklar
c) Sermaye
d) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
e) Duran Varlıklar

Soru 7
I. Birinci sınıf tüccarlar
II. İkinci sınıf tüccarlar
III. Defter tutan çiftçiler
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri fatura vermek zorundadır?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III

Soru 8
1 Ocak’tan başlayıp 31 Aralık’a kadar süren ve “bir yıl” denilen zaman aralığı muhasebe açısından nasıl ifade edilir?

a) Bir yıl
b) Bir dönem ya da bir mali yıl
c) Bir sezon
d) Bir zaman
e) Bir faaliyet yılı

Soru 9
Sermaye şirketlerinin, sermaye payları karşılığı olarak çıkarttıkları ve şekli yasada belirtilmiş olan belge şağıdakilerden hangisidir?

a) Ücret bordrosu
b) Çek
c) Mahsup fişi
d) Bono
e) Hisse senedi

Soru 10
İşletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişim meydana getiren ve para ile ifade edilen mali nitelikteki işlemlere ait bilgileri kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi ve kurumlara raporlar hâlinde sunan bilgi sistemine ne denir?

a) İktisat
b) Muhasebe
c) İstatistik
d) Finans
e) İşletme

Soru 11
Muhasebede işletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarına ne ad verilir?

a) Kâr
b) Sermaye
c) Borçlar
d) Aktifler
e) Varlıklar

Soru 12
Dönem sonunda hesapların bakiyeleri ile envanter sonucu belirlenen gerçek tutarlar arasında fark varsa, bu farkların envanter sonucuna göre düzeltilmesi işlemine ne denir?

a) Muhasebe içi envanter
b) Envanter çıkarma
c) Dönem sonu envanter
d) Genel geçici mizan
e) Muhasebe dışı envanter

Soru 13
Kasadan para çıkışı olduğunda düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tahsil fişi
b) Gider pusulası
c) Mahsup fişi
d) Tediye fişi
e) Müstahsil makbuzu

Soru 14
İşletmenin varlıklarının kaynağı olan borçları ve sermayesi, işletmenin ………… yapısını gösterir.
Cümlede bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) ekonomik
b) duran varlıklar
c) finansal
d) likidite
e) zarar

Soru 15
Dönem sonunda tüm hesapların borç ve alacak tutarları ile borç ve alacak kalanlarının toplam tutarlarının, günlük defter genel toplamına eşit olarak yer aldığı çizelgeye ne ad verilir?

a) Genel Geçici Mizan
b) Bilanço
c) Gelir Tablosu
d) Kâr-Zarar Cetveli
e) Ayrıntılı Bilanço

Soru 16
I. Maliyet muhasebesi
II. Genel muhasebe
III. Yönetim muhasebesi

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri muhasebenin türlerindendir?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi bilançoda yer almaz?
a) Dönen varlıklar
b) Kısa vadeli yabancı kaynaklar
c) Öz kaynaklar
d) Brüt kâr
e) Duran varlıklar

Soru 18
Kasa noksanı hesabına kaydedilen 300 TL’nin nedeni dönem sonuna kadar bulunamamıştır. Bu tutarın kasadan sorumlu personelden tahsiline karar verilmiştir.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Personelden alacaklar hesabı 300 TL borçlu
b) Kasa hesabı 300 TL alacaklı
c) Diğer çeşitli alacaklar hesabı 300 TL borçlu
d) Sayım ve tesellüm noksanları hesabı 300 TL borçlu
e) Personelden alacaklar hesabı 300 TL alacaklı

 

Soru 19
a) Kaydetme
b) Sınıflandırma
c) Yorumlama
d) Özetleme
e) Raporlama

Soru 20
Kesin mizanda alacak kalanı veren hesaplar, aşağıdakilerden hangisini oluşturur?
a) Dönemsonu bilançosu kaynaklar
b) Dönembaşı bilançosu kaynaklar
c) Dönemsonu bilançosu varlıklar
d) Dönemin giderleri
e) Dönem kârı

1-D 2-E 3-B 4-D 5-E 6-A 7-E 8-B 9-E 10-B 11-B 12-A 13-D 14-C 15-A 16-E 17-D 18-A 19-C 20-A

A işletmesi satıcılara olan 11.000 TL’lik ticari borcunun tamamını nakit olarak ödemiştir.
Buna göre yapılacak yevmiye kaydına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Satıcılar Hesabı 11.000 TL borçlu
b) Alıcılar Hesabı 11.000 TL alacaklı
c) Kasa Hesabı 11.000 TL borçlu
d) Alıcılar Hesabı 11.000 TL borçlu
e) Satıcılar Hesabı 11.000 TL alacaklı

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin birincil fonksiyonlarından değildir?

a) Kaydetme
b) Sınıflandırma
c) Yorumlama
d) Özetleme
e) Raporlama

Soru 3
Alış bedeli 100 TL olan hisse senetlerinin 40 adedi, adedi 90 TL’den banka aracılığıyla satılmıştır.
Bu işlemle ilgili yapılacak kayıtta aşağıdakilerden hangisi yer alır?

a) Hisse senetleri hesabı alacaklı 3.600 TL
b) Kasa hesabı borçlu 3.600 TL
c) Menkul kıymet satış kârları hesabı alacaklı 400 TL
d) Bankalar hesabı borçlu 4.000 TL
e) Menkul kıymet satış zararları hesabı borçlu 400 TL

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanununda yer alan ispat edici belgelerden birisidir?

a) Fatura
b) Gider pusulası
c) Ücret bordrosu
d) Serbest meslek makbuzu
e) Müstahsil makbuzu

Soru 5
Sermaye şirketlerinde ortaklık payını gösteren pay sahibine, yönetime katılma ve temettü gibi haklar sağlayan kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tahvil
b) Kâr ortaklığı belgesi
c) Hisse senedi
d) Fatura
e) Ücret bordrosu

Soru 6
I. Pasif karakterli bir hesaptır.
II. Alacak senetlerini düzenleyici nitelikte bir hesaptır.
III. Borç kalanı veren bir hesaptır.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı için söylenebilir?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) II ve III

Soru 7
Birden çok hesabın borçlandırılıp birden çok hesabın alacaklandırıldığı yevmiye maddesi türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Karışık madde
b) Düzenleyici madde
c) Basit madde
d) Birleşik madde
e) Tamamlayıcı madde

Soru 8
Dönem sonunda tüm hesapların borç ve alacak tutarları ile borç ve alacak kalanlarının toplam tutarlarının, günlük defter genel toplamına eşit olarak yer aldığı çizelgeye ne ad verilir?

a) Genel Geçici Mizan
b) Bilanço
c) Gelir Tablosu
d) Kâr-Zarar Cetveli
e) Ayrıntılı Bilanço

Soru 9
Kasa noksanı hesabına kaydedilen 300 TL’nin nedeni dönem sonuna kadar bulunamamıştır. Bu tutarın kasadan sorumlu personelden tahsiline karar verilmiştir.

Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Personelden alacaklar hesabı 300 TL borçlu
b) Kasa hesabı 300 TL alacaklı
c) Diğer çeşitli alacaklar hesabı 300 TL borçlu
d) Sayım ve tesellüm noksanları hesabı 300 TL borçlu
e) Personelden alacaklar hesabı 300 TL alacaklı

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramlarından biri değildir?

a) Kişilik
b) Sosyal sorumluluk
c) Bilanço eşitliği
d) Tutarlılık
e) Önemlilik

Soru 11
Kasa = 40.000 TL
Ticari mal = 90.000 TL
Demirbaşlar = 20.000 TL
Borç = 30.000 TL

Bu bilgilere göre işletmenin sermayesi ne kadardır?

a) 120.000 TL
b) 125.000 TL
c) 110.000 TL
d) 130.000 TL
e) 150.000 TL

Soru 12
Muhasebeye temel teşkil eden bilanço eşitliği, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

a) Varlıklar + Borçlar = Sermaye
b) Varlıklar + Alacaklar = Sermaye –Borçlar
c) Varlıklar + Sermaye = Borçlar + Alacaklar
d) Varlıklar – Borçlar = Sermaye
e) Varlıklar = Borçlar + Sermaye + Alacaklar

Soru 13
İşletmenin varlıkları, borçları ve sermayesi üzerinde para ile ifade edilen değişimlere ilişkin bilgilerin kaydedilmesi, sınıflandırılması, özetlenerek raporlanması ve yorumlanmasını aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

a) Bilanço
b) Gelir tablosu
c) Muhasebe
d) İşletme
e) Ekonomi

Soru 14
Muhasebede işletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarına ne ad verilir?

a) Kâr
b) Sermaye
c) Borçlar
d) Aktifler
e) Varlıklar

Soru 15
Aşağıdaki durumlardan hangisinde alacak senetleri hesabı borçlandırılır?

a) Senedin tahsil edilmesi
b) Senedinin şüpheli hâle gelmesi
c) Senetli mal satışı
d) Senedin iskonto ettirilmesi
e) Senedin ciro edilmesi

Soru 16
Şüpheli ticari alacaklar için dönem sonunda karşılık ayrılması, aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisinin gereğidir?

a) Dönemsellik
b) Tutarlılık
c) İhtiyatlılık
d) Kişilik
e) Önemlilik

Soru 17
X işletmesi 10.10.2013 tarihinde 20.000 TL’ye ticari mal satın almıştır. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Ticari Mallar Hesabı 20.000 TL borçlu
b) Kasa Hesabı 20.000 TL borçlu
c) Alıcılar Hesabı 20.000 TL alacaklı
d) Ticari Mallar Hesabı 20.000 TL alacaklı
e) Bankalar Hesabı 20.000 TL borçlu

Soru 18
Muhasebe açısından bir mali yıl olarak ifade edilen zaman aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1 Ocak – 31 Aralık
b) 1 Haziran – 31 Aralık
c) 1 Ocak – 1 Haziran
d) 15 Mart – 15 Aralık
e) 15 Ocak – 15 Aralık

Soru 19
Aşağıdaki hesaplardan hangisi ticari alacaklar sınıfında yer almaz?

a) Alıcılar Hesabı
b) Ortaklardan Alacaklar Hesabı
c) Alacak Senetleri Hesabı
d) Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı
e) Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı

Soru 20
I. Gider hesaplarındaki artışlar hesabın alacağına kaydedilir.
II. Gelir hesaplarındaki azalışlar hesabın alacağına kaydedilir.
III. Gider hesaplarındaki azalışlar hesabın alacağına kaydedilir.

Gider ve gelir hesaplarının işleyişiyle ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I ve III
e) I, II ve III
1-B 2-C 3-E 4-A 5-C 6-D 7-A 8-A 9-A 10-C 11-A 12-D13-C14-B15-C16-C 17-A 18-A 19-B 20-C

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir