Başlangıç / İlan / KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Farabi Hastanesi Başhekimliğinde,657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen ünvanda, yazılı
veya sözlü sınav yapılmaksızın ”Lisans 2018 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım
yapılacaktır.

BİRİMİ ÜNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER

Farabi Hastanesi Başhekimliği Hemşire 14 adet Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik (Lisans) Mezunu Olmak

Başvuru Şartları

1 Başvuracak adaylar 657 sayılı kanunun 48.maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır.
2 Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1(bir) yıl
veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene
ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm
olmamak
3 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum bulunmamak.
4 Adaylar mezuniyetine göre; 2018 KPSS Lisans (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.
5 Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.
6 Müracaatların ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde mesai saati bitimine kadar Üniversitemiz
Personel Dairesi Başkanlığının http://www.ktu.edu.tr/personel-tum duyuru web adresinden temin edilecek örnek
başvuru dilekçesi ve istenilen belgeler ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına elden yapılması gerekmektedir.
Posta ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
7 Sonuçlar ilgili KPSS Puan türü sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihini takip eden 15 gün içerisinde
http://www.ktu.edu.tr/personel-tumduyuru adresinde yayınlanacaktır.
8 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler fesih tarihinden
itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
9 Müracaatlar; 18/09/2018 tarihinde başlayıp 02/10/2018 tarihi mesai saati bitimine ( Saat 17.00) kadar devam
edecektir. Bu tarihten itibaren yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1 Diplomanın / Mezuniyet belgesinin aslı veya son 1 hafta içerisinde noterden onaylanmış sureti (Diploma/ Mezuniyet
belgesinin aslı veya noter onaylı suretin aslı mutlaka tarafımızdan görülecek ve fotokopisi alınacaktır. Bu
belgeleri getirmeyenlerin başvurusu kesinlikle kabul edilmeyecektir)
2 Mezuniyet belgesinin aslı veya son 1 hafta içerisinde noterden onaylanmış suretinin fotokopisi tarafınızca hazırlanıp
getirilecektir.
3 Başvuru koşulunda istenen 2018 KPSS Sonuç Belgesi.
4 Personel Dairesi Başkanlığının http://www.ktu.edu.tr/personel-tumduyuru web adresinden temin edilecek başvuru
dilekçesi.
5 Nüfus cüzdanı fotokopisi.
6 Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 Adet vesikalık fotoğraf (Dilekçeye eklenecektir).
7 SGK hizmet dökümü ( E-Devletten barkodlu veya ilgili SGK şubesinden temin edilebilir.)

Not:

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz,
atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel faiziyle birlikte
tazmin edilir. KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi
ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir