Başlangıç / İlan / Sözleşmeli Personellerin Çalışma Şartları Ve Hakları

Sözleşmeli Personellerin Çalışma Şartları Ve Hakları

Merhaba Arkadaşlar Bu konumuzda Sözleşmeli Personellerin Çalışma şartları ve hakları ile ilgili bilgileri sizinle paylaşacağız. Bu konumuzda sözleşmeli personelin çalışma saati ne kadardır? Sözleşmeli personel hakları nelerdir? Sözleşmeli Personel doğum izni ne kadardır? Sözleşmeli personel ne demek? sözleşmeli personel izin hakları nelerdir? Sözleşmeli Personel Atamaları nasıl olur? Üniversite Hastanelerinde Sözleşmeli personel hakları nelerdir? Sözleşmeli personel çalışma süreleri ne kadardır? gibi soruların cevapları mevcuttur. Makelemizde öncelikli olarak sözleşmeli personel çalıştırma kanununu yayınlayacaız bu kanun içerisinde sözleşmeli personelin atama hakkı, çalışma süresi izin hakları gibi maddeler mevcuttur. Daha sonra ise değişiklik yapılan maddeleri yayınlayacağız. Yorumlarınız ile birlikte sorularınızı sorarsanız sorularınıza ayrıca cevaplarda verilecektir. İlgi ve anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Yazının Başlıkları

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA

İLİŞKİN ESASLAR[1]

 

Bakanlar Kurulu Kararının;

Tarihi ve No’su                                              : 6/6/1978-7/15754
Dayandığı Kanun                              : 28/2/1978-2143
Yayımlandığı Resmi Gazete               : 28/6/1978-16330

Madde 1- (Değişik: 22/11/2010-2010/1169) Bu Esaslar, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca kamu idare, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri hakkında uygulanır.

Madde 2- (Mülga: 22/11/2010-2010/1169)

Madde 3-

(Ek: 22/11/2010-2010/1169) Sözleşmeli personelin ücreti; pozisyon unvanı, bu unvana ilişkin eğitim düzeyi, kurumunda aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak tespit edilir.

(Değişik: 6/1/1989-89/13691) Sözleşme ile çalıştırılacak personele ödenecek ücretlerin aylık brüt tutarı ile sağlanacak diğer parasal ve ayni menfaatlerin yıllık brüt tutarının on ikide birinin toplamı 3.533,52 TL’yi[2] geçemez. Ancak, yurtdışı teşkilatında çalıştırılan personel ile Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Senfoni Orkestralarında, Devlet Opera ve Balesinde ve Devlet Konservatuvarlarında görevlendirilecek yabancı misafir şef, solist ve sanatçılar hakkında bu hüküm uygulanmaz. Bu fıkrada belirtilen 3.533,52 TL, görevin önemi ve özelliği ile çalıştırılacak personelin niteliği dikkate alınarak Maliye Bakanlığı’nın görüşü üzerine Başbakan’ın onayı ile artırılabilir.

(Ek:3/1/2008-2008/13055) Sözleşme ücretleri; helikopter makinisti ve uçuş teknisyeni pozisyonlarıyla uçuş ile ilgili bakım ve kontrolörlük ve yükseköğretim kurumlarının (Ek:5/1/2009-2009/14539) gemiadamı pozisyonları ile araştırma-geliştirme proje hizmetlerine ilişkin pozisyonlarda çalıştırılacaklar için ikinci fıkrada belirtilen tavan ücretin iki katını, pilot pozisyonlarında çalıştırılacaklar için ise üç katını geçmemek kaydıyla belirlenebilir

(Ek: 3/8/2005-2005/9245) Sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz.

(Ek: 3/8/2005–2005/9245) Ancak, yurt dışında çalıştırılacak yabancı uyruklu personele bulundukları yerin gelenek, görenek ve yasal düzenlemeleri gereği ödenecek Noel, Nevruziye ve Ramazan ikramiyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an kursları ile yaz Kur’an kurslarında sözleşmeli olarak çalıştırılan Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım ve vaizlere ek ders ücreti,[3] Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşmeli olarak çalıştırılacak öğretmenlere ek ders ücreti ve her öğretim yılı başında verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği ile[4] 657 sayılı Kanunun değişik 146 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasına göre avukat ve dava vekillerine ödenecek vekalet ücretleri dördüncü fıkra hükmü dışındadır.

(Ek: 22/11/2010-2010/1169) İlgili kanunları uyarınca resmi kıyafet giymek zorunda bulunan personel için 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde öngörülmüş olan giyim eşyalarından, emsali sözleşmeli personel de aynı esas ve usuller çerçevesinde faydalandırılır.

(Mülga: 6/1/1989-89/13691)

Personele sözleşmelerle verilmesi öngörülen ayni menfaatler, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca görevlendirilecek ikişer uzmandan oluşacak bir kurul tarafından değerlendirilir. Limiti aşan sözleşmelerin yeniden düzenlenmesi mümkün olmadığı takdirde, fazla kısım ilgiliden geri alınır.

Bu madde hükümlerine uyulmaması halinde 6183 sayılı Kanun uyarınca gerekli işlem yapılır.

 

Madde 4- Personel, sözleşmelerinde belirtilen görev yeri dışında çalıştırılamaz.

Görev yeri dışına geçici olarak gönderilenlerin gündelik ve yol giderleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinde saptanan süreyi ve 1 inci derece Devlet memurlarına ödenen harcırah miktarını aşmamak üzere sözleşmelerde belirtilir. (Ek: 24/4/2007-2007/12061) Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenemez.

 

Madde 5- (Değişik: 22/11/2010-2010/1169) Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.

 

Madde 6- İlgililer sözleşmelerinde belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamaz.

 

Madde 7- (Değişik: 3/8/2005-2005/9245)

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı uyruklu personel ile haftalık çalışma saati süresi 40 (kırk) saatin altında bulunan personel (Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşme ile çalıştırılacak öğretmenlerde 40 saat şartı aranmaz)[5] hariç olmak üzere (Değişik: 22/11/2010-2010/1169) kurumunda fiilen, askerlik ve doğum dışında kesintisiz, en az 2 hizmet yılını tamamlayanlardan;

 1. a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince sürekli tam iş göremezlik geliri, malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması,

b)Hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi,

 1. c) İlgilinin ek 6 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca sözleşmeyi feshetmesi,

ç) İlgilinin işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi,

 1. d) İlgilinin ölümü,

hallerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, görev yapmakta olduğu pozisyon unvanı itibariyle, Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri hizmet sınıfındaki aynı veya benzeri kadro unvanı esas alınarak hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personele 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını geçmemek üzere, kurumunda[6] çalışılan her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı aylık brüt ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de, tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır.

Bu tazminatın ödenmesinde; daha önce iş sonu tazminatı, ikramiye ve kıdem tazminatı ile benzeri ödemelerde değerlendirilmiş süreler dikkate alınmaz. İş sonu tazminatı ödemesinde dikkate alınmış süreler kıdem tazminatı ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uyarınca ödenecek ikramiye hesabında değerlendirilmez. Ölüm halinde, yukarıdaki fıkra uyarınca hesaplanacak tutar, ölenin kanuni mirasçılarına ödenir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı uyruklu personelden; hizmetlerine gerek kalmaması veya yaş haddi nedenleriyle sözleşmesi fesh edilen veya yenilenmeyenler, yerel sosyal güvenlik mevzuatına göre emeklilik, malûllük veya ölüm nedeniyle ayrılanların iş sonu tazminatı konusunda, yerel mevzuata uyulmasının zorunlu olmadığı durumlarda, Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının uygun görüşleri alınmak koşulu ile sözleşmelere hüküm konulabilir. Ancak bu yolla ödenecek iş sonu tazminatı tutarı aralıksız olarak çalışılan her tam yıl için son aylık sözleşme ücretinin %50’sini geçemez. Bir yıldan artan süreler için de, tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır.

Bu statüde çalışanların sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle kurum tarafından, sözleşme esasları dışında herhangi bir nedenle çalışanlar tarafından, sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi hallerinde, iş sonu tazminatı ödenmez.

İş sonu tazminatı ödemelerinde emsal belirleme hususları ile uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

Madde 8- (Değişik: 3/2/1982-8/4250) Sözleşme ile çalıştırılan personel dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz (Avukat, dava vekili, günün veya haftanın belirli saatlerinde çalıştırılacak hekim ve uzman hekim, ilçe ve bucak belediyelerinde çalıştırılacak teknik personel ve 657 sayılı Kanunun Ek geçici 12 ve 13 üncü maddelerinde sayılan personel ile yurtdışındaki Enformasyon Merkezlerinde görevlendirilecek editörler hariç).

 

Madde 9- (Değişik: 9/2/1979-7/17150) 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde[7] sayılan kurumlarda (…)[8] Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir.

(Ek: 5/6/2006-2006/10557) Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşme ile çalıştırılacak öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

(Değişik: 2/3/2009-2009/14799)  Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile ücretli doğum izni verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresine eklenir. (Ek: 2/3/2009-2009/14799)  Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür.”

(Ek: 3/8/2005-2005/9245)  Sözleşmeli personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.

(Ek: 11/9/1990-90/902) Sözleşmeli personele isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde iki gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için üç gün ücretli mazeret izni verilir.

(Ek: 24/4/2007-2007/12061) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan ve doğrudan radyasyona maruz kalan sözleşmeli personele ilgili mevzuatı uyarınca ücretli sağlık izni verilir.

 

Madde 10- Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere (Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 04/02/2010 tarih YD. İtiraz No:2009/921 sayılı kararı ile yürütmesi durduruldu.) ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle, Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür.

 

Madde 11- Ödemeler her ay başında peşin yapılır. (Değişik: 22/11/2010-2010/1169) Ay sonundan önce ayrılmalarda, 5510 sayılı  Kanun hükümlerine göre aylık bağlanması veya ölüm sebebiyle sözleşmenin sona ermesi halleri dışında, kalan günlere düşen ödemeler doğrudan geri alınır.

 

Madde 12- (Değişik: 9/2/1979-7/17150)

Sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, ilgili kurumun saptayacağı özel koşulların yanı sıra, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen koşulları da taşımaları gereklidir.

Ancak, yabancı uyruklu hekimlerin Türkiye’de herhangi bir Tıp Fakültesinden mezun yada denkliği kabul edilmiş diploma sahibi olması, uzman iseler bunların uzmanlık belgelerinin Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine uygunluğunun[9] onaylanmış bulunması zorunludur.

(Değişik: 6/12/1993-93/5097) Özel kanunlarında yaş haddine ilişkin özel hüküm bulunan haller dışında, 65 yaşını bitirmiş olanlar sözleşmeli olarak çalıştırılamazlar. Sözleşmeli çalıştırılmakta iken 65 yaşını dolduranların sözleşmeleri, 65 yaşını doldurdukları tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

(Ek: 27/8/1979-7/18126; mülga: 6/12/1993-93/5097)

 

Madde 13- (Değişik: 9/2/1979-7/17150)

Bakanlar Kurulunca Devlet memurları için saptanan çalışma saat ve süreleri sözleşmeli personel için de uygulanır (Sözleşmeli olarak çalıştırılacak hekimler için 2162  sayılı Kanunun 6 ve 7 nci maddeleri hükümleri geçerlidir)[10].

Ancak, tam gün çalışmayı gerektirmeyen durumlarda Maliye Bakanlığının olumlu görüsü alınmak kaydıyla birinci fıkra hükmü dışında düzenlemeler yapılabilir.

 (Ek: 22/11/2010-2010/1169) Bu Karar Esaslarına göre çalıştırılacak sözleşmeli personel o gün bitirilmesi gereken işlerin bitimine kadar çalışmak zorundadır. Normal çalışma sürelerini aşan bu süreler için ilgili kanunlarında öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla her sekiz saati için bir gün hesabıyla izin verilir.

(Mülga:22/11/2010-2010/1169)

(Mülga:22/11/2010-2010/1169)

(Ek: 3/2/1982-8/4250) Yurtdışındaki Enformasyon Merkezlerinde istihdam edilen editörler için bu madde hükmü uygulanmaz.

 

Madde 14- (Değişik: 9/2/1979- 7/17150)

657 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre çalıştırılacak sözleşmeli personelin (…)[11] sayısı, unvanı, nitelikleri, sözleşme ücreti ve süreleri ilgili Bakanlığın önerisi ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca saptanır.

Bu saptamaya dayanılarak ilgili Bakanın onayı ile sözleşmeli personel çalıştırılabilir.

(Ek: 2/3/2009-2009/14799)Sözleşmeli personel pozisyonları merkezde toplam sayı olarak, taşrada ise il bazında tahsis edilir. Maliye Bakanlığınca vize edilen pozisyonlara ilişkin cetvellerin bir örneği ilgili kurumlar tarafından vize tarihinden itibaren bir ay içinde elektronik ortamda Devlet Personel Başkanlığına gönderilir.

 

Madde 15- (Değişik: 22/11/2010-2010/1169) Esaslara Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları ile Asgari Nitelikleri Gösterir  (4) sayılı Cetvel eklenmiştir. Bu cetvelde belirtilenler dışında sözleşmeli personel pozisyonları kullanılamaz ve talepte bulunulamaz. Kurumlar, söz konusu cetvelde belirlenen asgari niteliklere, hizmetin gereği ilave nitelikler belirleyebilirler.

           

Madde 16- Birinci maddede belirtilen kuruluşlarda, bu karar hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili hususlarda, Devlet Bütçe Uzmanları ile Devlet Personel Uzmanları her türlü incelemeleri yapmaya ve evrakı tetkik etmeye yetkilidir.

 

Ek Madde 1-

Sözleşmeli Personellerin Yeniden Hizmete Alınması (Değişik: 2/3/2009-2009/14799)

Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınır. Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin;

 1. a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması,
 2. b) Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl; askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması,

gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler.

Bu madde çerçevesinde yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.

(Mülga: : 22/11/2010-2010/1169)

(Ek: 22/11/2010-2010/1169) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

 1. a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
 2. b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,
 3. c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,

tek taraflı feshedenler,  bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.

Üçüncü ve dördüncü fıkra kapsamındakilerin yeniden istihdam edilebilmeleri için ilk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi zorunludur.

           

Sözleşmeli Personel Alımlarında Sınav şartı

Ek Madde 2- (Ek: 11/6/2007-2007/12251) Kamu kurum ve kuruluşları 657  sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre;

 1. a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme,
 2. b) Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme,
 3. c) (Değişik: 2/3/2009-2009/14799) Bu Esaslara ekli 3 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme,

yöntemlerinden herhangi biri ile sözleşmeli personel istihdam edebilirler.

Kamu kurum ve kuruluşları, ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan merkezi yerleştirme suretiyle alınanlar haricinde, istihdam edilecek sözleşmeli personele ilişkin olarak, boş sözleşmeli personel pozisyon unvan ve sayısını, bu pozisyonlarda istihdam edileceklerde aranacak nitelikleri, pozisyonlara yapılacak yerleştirme usulünü, sınavla alınacaklarda sınavın yeri, tarihi, türü, konuları ile diğer hususları yerleştirme veya sınav tarihinden en az onbeş gün önce Türkiye çapında yayımlanan yüksek tirajlı gazetelerden birinde ve varsa resmî internet sitelerinde ilan ederler.

Sınav veya yerleştirme başvurularının incelenmesi, gerçekleştirilmesi, sonuçlarının tespiti ile yerleştirilen adayların ilan edilen niteliklere uygunluğundan kurumlarca teşkil edilecek komisyon sorumludur. Komisyon; ilgili kurum veya kuruluşun atamaya yetkili amirinin veya görevlendireceği birim amirinin başkanlığında, personel işlerinden sorumlu birim yöneticisi ve atamaya yetkili amir tarafından görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş kişiden teşekkül eder.

Birinci fıkranın (c) bendi uyarınca yapılacak sınavlar ile uygulama sınavlarında[12], personel işlerinden sorumlu birim yöneticisi hariç, komisyon üyelerinin öğrenim düzeyi adaylarda aranan öğrenim düzeyinden düşük olamaz. Söz konusu komisyonun başkan ve üyeleri, eşlerinin, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

(Değişik: 2/3/2009-2009/14799) Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlarında istihdam edilecek personel, yabancı uyruklular ve yükseköğretim kurumlarının gemiadamı pozisyonları ile araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleri ile sınırlı olmak üzere istihdam edecekleri personel ile bu Esaslara ekli 1 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonları için sınav şartı aranmaz

Bu Esaslara ekli 2 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına alınacaklar sadece mesleki uygulamalı sınava tabi tutulur. Mesleki uygulamalı sınavlar da, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrada belirtilen usule uygun olarak ilan edilir ve gerçekleştirilir.

3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ve bu maddeye yapılan atıflara istinaden  istihdam edilecek sözleşmeli personelin hizmete alınmasında bu madde hükümleri uygulanmaz.”

Adli ve idari yargı ile ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bu Esaslar kapsamında çalıştırılmak üzere alınacak sözleşmeli personel 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesindeki, Danıştay Başkanlığında çalıştırılmak üzere alınacak sözleşmeli personel ise 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 12 nci maddesindeki[13] usul ve esaslara göre sınava tabi tutularak istihdam edilir.

(Ek: 22/11/2010-2010/1169)Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında yürütülen önemli proje ve hizmetlerde istihdam edilecek en az (B) seviyesinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip uzman unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılacak alımlarda, ekli (4) sayılı cetvele bağlı kalınmaksızın,  bu maddenin (c) bendi hükümleri uygulanır.

(Ek:12/09/2011-2011/2249)Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde İngilizce, Fransızca ve Almanca dilleri dışındaki dillerde Mütercim-Tercüman ve sayısı 30’u geçmemek üzere Basın-Enformasyon Personeli yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın Genel Müdürlükçe yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılabilir.

 

Sözleşmeli Personellerde Kurum içi yer değişikliği

Ek Madde 3 – (Ek: 2/3/2009-2009/14799)Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz.

Sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir.

 1. a) Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir.
 2. b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir.
 3. c) Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi halinde yerine getirilebilir. Sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yeniden atama yapılır.

ç) Aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması halinde, eşi şehit olan personelin kurum içi yer değişiklik talebi, bir defaya mahsus olmak üzere yerine getirilir.

 1. d) Pozisyonunun bulunduğu yerde, kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğü adlî veya mülkî idarî makamlarca belgelendirilen personel ile eşi vefat eden personelin kurum içi yer değişikliği talebi; geçiş yapacağı birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması kaydıyla kurumun hizmet gerekleri dikkate alınarak yerine getirilebilir.
 2. e) Kamu idareleri adına vizeli boş pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapılmadan önce yılda bir kez, pozisyonun vizeli olduğu ilde en az üç yıl hizmet süresi bulunan personelin geçiş yapmak istediği birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona kurum içi yer değişikliği talebi, ilgili idarece hizmet gereklerine göre belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilebilir. İdareler, il gruplarından oluşan görev bölgeleri ve bu bölgeler için en az üç yıldan başlamak üzere farklı hizmet süreleri belirleyebilir.[14]

                               

Sözleşmeli Personellerde Unvan değişikliği

Ek Madde 4 – (Ek: 2/3/2009-2009/14799) Sözleşmeli personelin, unvan değişikliği suretiyle atamasının yapılacağı pozisyon için öngörülen ilk defa hizmete alınma prosedürüne riayet edilmesi kaydıyla, unvan değişikliği mümkündür.

 

Ek Madde 5 – (Ek: 25/10/2010-2010/982) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün boş bulunan vizeli mevcut sözleşmeli personel pozisyonlarından; sosyolog, çocuk eğiticisi, sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimcisi, öğretmen, diyetisyen, hemşire, diğer sağlık personeli[15] ve din görevlisi unvanlı pozisyonlarında istihdam edilecek personelin seçiminde, bu Esasların ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen yöntem uygulanabilir.

 

(Ek: 22/11/2010-2010/1169)

Sözleşmeli Personellerde Sözleşmenin feshi

Ek madde 6– Personelin;

 1. a) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,
 2. b) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi,
 3. c) Sözleşme dönemi içerisinde mazeretsiz ve kesintisiz üç gün veya toplam on gün süreyle görevine gelmemesi,

ç) Hizmet sözleşmesinde belirtilen koşullara uymaması nedeniyle bağlı bulundukları yöneticileri tarafından yazılı olarak uyarılmasına rağmen söz konusu koşullara uymama halinin tekrarlanması,

 1. d) Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması,
 2. e) Bir proje kapsamında işe alınması durumunda istihdam edildiği projenin tamamının veya proje bölümlerinin sözleşmede öngörülen süreden önce tamamlanması,

hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşmesi tek taraflı feshedilir.

Personel; kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla veya Ek 1 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bendi uyarınca sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

Hizmet sözleşmesi, ölüm ve 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sayılan hallerde kendiliğinden sona erer.

 

(Ek:12/3/2012-2012/2964)

   Ek Madde 7 ‒ Sözleşmeli personel alımı başvurularında adaylardan istenecek bilgi ve belgeler nelerdir?

 1. a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası dışında adaylardan kimlik bilgilerine ilişkin olarak ayrıca bir bilgi veya belge istenmez. Ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşu Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla adaydan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da yer aldığı nüfus cüzdanı aslını göstermesini talep edebilir.
 2. b) Adres bildirimi, adli sicil ve askerlik durumlarına ilişkin olarak yazılı beyanları. Bu hususlarda adaylardan yazılı beyanları dışında bir belge talep edilmez.
 3. c) Sağlık durumlarına ilişkin olarak yazılı beyanları. Kamu kurum ve kuruluşları sözleşmeli personele verilecek görevin uygun yürütülmesi açısından zaruri görmeleri durumunda, personel ve insan kaynaklarına ilişkin mevzuatlarında açıkça belirtilmesi kaydıyla adaylardan sağlık durumlarına ilişkin rapor talep edebilirler.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuat gereği adaylardan talep ettikleri belgelerin suretleri, asılları adaylarca ibraz edilmesi kaydıyla tasdik edilerek işleme alınır.

Adayların kimlik ve adres bilgilerine ilişkin beyanlarının doğruluğu Kimlik Paylaşım Sistemi aracılığıyla araştırılır. Adayların adli sicil ve askerlik durumlarına ilişkin olarak yazılı beyanlarının doğruluğu ise yetkili adli ve askeri mercilerden alınacak bilgilerle teyit edilir. Personel alım işlemleri, adayların idareye beyan ettikleri bilgilerin teyidi sürecinin tamamlanması beklenmeksizin devam ettirilir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususları sözleşmeli personel alım ilanlarında kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirtilir.

Adaylardan başvuru sırasında istenen formlar kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal internet sayfalarında yayımlanır.

Yabancı uyruklular için ilgili idare tarafından istenecek bilgi ve belgeler personel alım ilanında belirtilir.

 

 

Geçici Madde 1- Bu karar hükümleri yürürlüğe girmeden önce Bakanlar Kurulunca sözleşme ile çalıştırılmaları kararlaştırılmış olan personel hakkında, sözleşme süreleri bitinceye kadar sözleşmelerinde bulunan hükümlerin uygulanmasına devam olunur. Ancak bu süre 1978 Bütçe Yılı sonunu geçemez.

 

Geçici Madde 2- (Mülga: 9/2/1979- 7/17150)

 

Geçici Madde 3- (Ek: 26/12/2001-2001/3487)

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarından Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İspanya, İtalya, Finlandiya ve Avusturya’ya ilişkin olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre vize edilen sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personele, 1/1/2002 tarihinden itibaren 19/4/1999 tarihli ve 99/12791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinde belirtilen Euru kuru esas alınarak ödeme yapılır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, İrlanda, Portekiz ve Yunanistan’a ilişkin olarak vize edilen sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerin sözleşme ücretlerinin, kazanılmış hak teşkil etmemek üzere 31/12/2003 tarihine kadar A.B.D. Doları olarak ödenmesine devam olunur. 1/1/2004 tarihinden itibaren, bu fıkra kapsamına giren sözleşmeli personelin sözleşme ücretlerinin A.B.D. Doları olarak ödenmesine son verilir ve 19/4/1999 tarihli ve 99/12791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinde belirtilen Euru kuru esas alınarak ödeme yapılır. Bu hususlar personelin yıllık sözleşmelerine hüküm konulmak suretiyle ayrıca belirtilir.

 

Geçici Madde 4- (Mülga: : 03/01/2008-2008/13055)

 

Geçici Madde 5- (Ek: 24/4/2007-2007/12061) Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce doğum sebebiyle sözleşmesi feshedilenler; ayrıldıkları kurumlarında aynı unvanlı münhal pozisyon bulunması ve kurumun isteği hâlinde, öncelikle ayrıldığı görev yerinde, mezkur görev yerinde aynı unvanlı münhal pozisyon bulunmaması hâlinde ise ilgili kurumca diğer birimlerindeki aynı unvanlı münhal pozisyonda istihdam edilmek üzere, bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren  en geç otuz gün içinde ayrıldıkları kurumlara yazılı müracaatta bulunmaları kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere işe alınabilirler. Bu madde hükümlerine göre öncelikli olarak işe almada ek 1 inci madde hükümleri uygulanır.

 

Geçici Madde 6- (Ek: 11/6/2007-2007/12251) 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (a) bendinde belirtilen kamu idarelerinde 21/4/2007 tarihi itibarıyla iş sözleşmeleri devam edenlerden aynı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında olanlar,  Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vize edilen sözleşmeli personel pozisyonlarında, bu Esaslar ile getirilen sınav şartı aranmaksızın, kurumlarınca 2007 yılı içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak sözlü sınavda başarılı bulunmaları kaydıyla istihdam edilebilirler.

 

GEÇİCİ MADDE 7 – (27/3/2009 tarihli ve 2008/8151 Esas sayılı Danıştay Kararı ile yürürlüğü durdurulmuştur.)

 

Geçici Madde 8 – (Ek: 2/3/2009-2009/14799) Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde, kamu kurum ve kuruluşlarınca kendilerine tahsis edilmiş sözleşmeli personel pozisyonları, merkezde birim adına vizelenmiş olanlar merkez teşkilatı adına, taşra teşkilatı adına vizelenmiş olanlar ise il bazında vizesi yapılacak şekilde görüşleri alınmak üzere Devlet Personel Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına gönderilir.

 

Geçici Madde 9- (Ek: 22/11/2010-2010/1169) Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihte, mevcut vizeli pozisyonlardan ekli (4) sayılı cetvelde yer almayanlar, kurumsal ihtiyaç devam ettiği sürece kullanılır. Bu pozisyonlarda hizmet gereği değişiklik talebi, 14 üncü ve 15 inci madde hükümlerine göre gerçekleştirilir.

 

Geçici Madde 10-  (Ek: 22/11/2010-2010/1169) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, toplam sayısı 60’ı [16] geçmemek kaydıyla ek 2 nci madde hükümlerine bağlı olmaksızın 2011 Yılı sonuna kadar, Yüksek Öğretim Kurulunca belirlenecek esaslara göre sözleşmeli personel alabilir.

               

 

Ek Geçici Madde 1- (Mülga:1/2/1980-8/308)

 

Madde 17- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 18 – Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

 

1 SAYILI CETVEL (Ek: 11/6/2007-2007/12251)

SINAV ŞARTI ARANMAKSIZIN HİZMETE ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI

AVUKAT (KISMİ ZAMANLI), DİŞ TABİBİ, ECZACI, GEMİ ADAMI, HELİKOPTER MAKİNİSTİ (Ek: 22/11/2010-2010/1169), KAPTAN, PİLOT, TABİP, UÇAK KONTROL VE BAKIM MAKİNİSTİ, UÇUŞ TEKNİSYENİ, UZMAN TABİP, UZMAN (TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE)  (Ek: 22/11/2010-2010/1169) 

2 SAYILI CETVEL (Ek: 11/6/2007-2007/12251)

SADECE MESLEKİ UYGULAMALI SINAV SONUCUNA GÖRE HİZMETE ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI

DANS UZMANI, DENİZ TRAFİK BAŞKILAVUZU, DENİZ TRAFİK KILAVUZ YARDIMCISI, DENİZ TRAFİK KILAVUZU, DERİCİ, DİSPEÇ, DOKUMACI-ÖĞRETİCİ, EDİTÖR, FOTO DİZGİ OPERATÖRÜ, FOTOĞRAFÇI, FRESK RESSAMI, HATTAT, HEYKELTRAŞ, IŞIKÇI, İŞARET DİLİ TERCÜMANI, KALEMKAR, KAMERAMAN, KONSERVATOR (Mülga: 5/8/2013-2013/5212), KOSTÜM KREATÖRÜ, KOSTÜMCÜ, KURŞUNCU, MİZANPAJCI, MÜCELLİT, MÜZİKÇİ, NOTA RESSAMI, RESTORATÖR (Ek: 22/11/2010-2010/1169), SAZ SANATÇISI (Mülga: 22/11/2010-2010/1169), SEDEFKAR, SENARİST, SERAMİKÇİ, TASARIMCI, TASHİHÇİ, TAŞ İŞLEYİCİ, TONMAİSTER, VİTRAY USTASI, YAPIMCI, YAYIN KOORDİNATÖRÜ, YAZMA ESER PATALOJİ UZMANI, YAZMA ESER UZMANI, YÖNETMEN

3 SAYILI CETVEL

YAZILI VE/VEYA SÖZLÜ SINAV SONUCUNA GÖRE HİZMETE ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL  POZİSYON UNVANLARI(Ek: 2/3/2009-2009/14799)

ARŞİV UZMANI, ÇÖZÜMLEYİCİ, İMAM-HATİP (Ek: 25/3/2013-2013/4534), İNSAN HAKLARI UZMANI HUKUKÇU, KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ (Ek: 25/3/2013-2013/4534), MÜEZZİN-KAYYIM (Ek: 25/3/2013-2013/4534), MÜTERCİM, MÜTERCİM-TERCÜMAN, PROGRAMCI, SINAV HİZMETLERİ UZMANI (Ek: 8/12/2011-2011/2541), SİSTEM ÇÖZÜMLEYİCİSİ, SİSTEM PROGRAMCISI, TAPU ARŞİV UZMANI, TERCÜMAN

 

4 SAYILI CETVEL

 

A –SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL

 

 

 

UNVANI

 

NİTELİĞİ
 ARAMA KURTARMA UZMANI Havacılık konusunda tecrübe sahibi olmak veya arama-kurtarma konusunda eğitim görmüş olmak. Alanıyla ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.
ARŞİV UZMANI Yükseköğretim kurumlarının kütüphanecilik, arşiv ya da  programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça  derslerine yer veren bölümlerinden mezun olmak.
AVUKAT Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

 

BASIN-ENFORMASYON

PERSONELİ

 

(12/09/2011 tarihli ve 2011/2249 sayılı BKK ile eklenmiştir.)

Tanıtma, basın, enformasyon, kamu diplomasisi ve tercüme alanlarında çalıştırılmak üzere en az lisans eğitimi almış olmak; en az (B) düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak; KPDS denkliği bulunmayan ya da KPDS’de yer almayan diller için Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmak.
BİLİMSEL PROJE UZMANI Yükseköğretim kurumlarının araştırma geliştirme projelerinin gerektirdiği özel nitelik ve şartlara sahip olmak ve yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak.
BİOLOG Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.
BÖLGE PLANCISI Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.
BÜRO PERSONELİ Proje hizmetleri, veri girişi, kayıt tutma ve benzeri büro hizmetlerini yerine getirmek üzere en az ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.
ÇÖZÜMLEYİCİ, SİSTEM PROGRAMCISI Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak ve istihdam edileceği Bilgi İşlem Birimlerindeki programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek ve en az D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.
DENİZ TRAFİK BAŞKILAVUZU 1- Denizcilikle ilgili lisans düzeyindeki herhangi bir yükseköğrenim programı mezunu ve Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti  ehliyetlerden birine sahip olmak.   (Mesleğinde 2 (iki) yıl çalışmış olan gemi inşa mühendisleri için yukarıda belirtilen ehliyetlere sahip olma şartı aranmaz.)

2- Denizcilik literatürünü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.

DENİZ TRAFİK KILAVUZU 1- Denizcilikle ilgili lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin;  Güverte, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi Makinaları, Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği, Gemi İnşa Mühendisliği, Denizcilik İşletmeciliği Yönetimi, Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Deniz Bilimleri veya Deniz Bilimleri ve Teknolojisi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Deniz İşletmeciliği ve Yöneticiliği bölümü mezunu veya  Meslek Yüksek Okullarının  güverte, gemi makinaları, deniz elektroniği, deniz haberleşme veya gemi makinaları işletme bölümlerinden mezun olup vardiya zabiti, makine zabiti ehliyetine sahip olmak.

2- Denizcilik literatürünü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.

DESTEK PERSONELİ Şoförlük, temizlik, basit bakım, ısıtma gibi hizmetleri yerine getirmek üzere en az ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 657 sayılı Kanununun sağlık hizmetleri sınıfında sayılan ve cetvelde yer almayan diğer unvanlarla ilgili, en az sağlık meslek lisesi veya yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.
DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ 657 sayılı Kanunun teknik hizmetler sınıfında sayılan ve cetvelde yer almayan diğer unvanlarla ilgili yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.
DİSPEÇ Uçuş hareket uzmanı lisansına sahip olmak.
DİŞ TABİBİ Diş hekimliği fakültesi mezunu olmak.
DİYETİSYEN Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.
DİZGİ OPERATÖRÜ En az ortaöğretim mezunu olmak ve konusunda tecrübe sahibi olmak.
EBE En az sağlık meslek lisesi veya yükseköğretim kurumlarının ebelik bölümünden mezun olmak
ECZACI Eczacılık fakültesi mezunu olmak.
EĞİTİCİ Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde veya Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ve dengi okul mezunu olmak, alanıyla ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.
FİZYOTERAPİST Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.
GEMİ ADAMI Gemi Adamları Yönetmeliğinde belirtilen niteliklere sahip olmak.
HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ Hava Trafik Kontrolörlüğü lisansına sahip olmak.
HELİKOPTER MAKİNİSTİ Makinistlik lisansına sahip olmak.
HEMŞİRE En az sağlık meslek lisesi veya yükseköğretim kurumlarının hemşirelik bölümünden mezun olmak
İMAM/HATİP

(14/11/2011 tarihli ve 2011/2400 sayılı BKK ile değiştirilmiştir.)

İlahiyat fakültesi, ilahiyat meslek yüksek okulu, ilahiyat önlisans veya imam hatip lisesi mezunu olmak.
İNFAZ VE KORUMA MEMURU En az ortaöğretim mezunu olmak.
İŞARET DİLİ TERCÜMANI En az ortaöğretim mezunu olmak, tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösteren geçerli belge veya sertifikaya sahip olmak
İŞ VE MESLEK DANIŞMANI

(26/4/2011 tarihli ve 2011/1762 sayılı BKK ile eklenmiştir.)

Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak, İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak.
KADASTRO TEKNİSYENİ Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesinden veya Meslek yüksek okullarının Harita-Kadastro Bölümünden mezun olmak.
KAMERAMAN Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.
KAZA KIRIM UZMANI Kaza-kırım konusunda eğitim görmüş olmak veya uçak havacılık mühendisi veya teknisyen veya hava trafik kontrolörü olmak veya teknik eğitim veren fakülte veya yükseköğretim kurumlarının makine bölümünden mezun olmak. Alanıyla ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.
KONSERVATÖR (5/8/2013 tarihli ve 2013/5212 sayılı BKK ile mülga.)
KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ İlahiyat fakültesi, ilahiyat meslek yüksek okulu, ilahiyat ön lisans veya imam hatip lisesi mezunu olmak.
LABORANT En az sağlık meslek lisesi veya yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.
 

MİMAR

 

Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

MUHABİR Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.
MÜBAŞİR En az ortaöğretim mezunu olmak.
MÜEZZİN KAYYIM

(14/11/2011 tarihli ve 2011/2400 sayılı BKK ile değiştirilmiştir.)

İlahiyat fakültesi, ilahiyat meslek yüksek okulu, ilahiyat önlisans veya imam hatip lisesi veya lise mezunu olup hafızlık belgesine sahip olmak.
MÜHENDİS Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.
MÜTERCİM-TERCÜMAN Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak ve en az B düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.
ÖĞRETMEN En az lisans mezunu olmak, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atanacağı alana uygun olmak, öğretmenliğe atanacaklar için  KPSS’den ilgili  alanda (branşda) belirlenen puanı almış olmak.
PİLOT Pilot lisansına sahip olmak.
PROGRAMCI Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden en az önlisans düzeyinde  mezun olmak veya en az  önlisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya  bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak ve en az D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.
PROJE DESTEK UZMANI Yükseköğretim kurumlarının araştırma geliştirme projelerinin hazırlık ve yürütülmesiyle ilgili alanda mesleki veya teknik bilgi sahibi olmak ve yükseköğretim kurumlarından en az önlisans düzeyinde mezun olmak.
PSİKOLOG Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.
REDAKTÖR Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Arkeoloji, Edebiyat, Filoloji, Yabancı Diller, Sanat Tarihi, Tarih bölümlerinden mezun olup, alanıyla ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.
RESTORATÖR

(5/8/2013 tarihli ve 2013/5212 sayılı BKK ile değiştirilmiştir.)

Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını koruma, onarım, restorasyon ve konservasyon konularında, üniversitelerin ilgili ön lisans ve lisans programlarından mezun olmak veya Mimarlık, Mühendislik, Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar, Dil ve Tarih-Coğrafya fakültelerinin taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını koruma, onarım, restorasyon ve konservasyon konularında lisansüstü programlarından mezun olmak.
RÖNTGEN TEKNİSYENİ En az sağlık meslek lisesi veya yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.
SAĞLIK FİZİKÇİSİ Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ Yükseköğretim kurumlarının en az önlisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.
SINAV HİZMETLERİ UZMANI Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak.
SOSYAL ÇALIŞMACI Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.
 

STÜDYO YÖNETMENİ

Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.
ŞEHİR PLANCISI Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.
TABİP Tıp fakültesi mezunu olmak.
TASHİHÇİ Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden mezun olmak ve alanıyla ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.
TEKNİKER En az önlisans düzeyinde mesleki teknik öğrenime sahip olmak.
TEKNİSYEN Alanıyla ilgili en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak.
UÇAK KONTROL VE BAKIM MAKİNİSTİ Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak veya ilgili kurum ve kuruluşlarda görev yapmış ve hava aracı bakım lisansına sahip olmak.
UÇUŞ TEKNİSYENİ Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak veya ilgili kurum ve kuruluşlarda görev yapmış ve hava aracı bakım lisansına sahip olmak.
UZMAN Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre uzman olmak
UZMAN TABİP Tıp fakültesi mezunu olup, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre uzman olmak.
VAİZ İlahiyat fakültesi mezunu olmak
VETERİNER HEKİM Veteriner fakültesi mezunu olmak.
YARDIMCI PROJE ELEMANI Yükseköğretim kurumlarının araştırma geliştirme projeleriyle ilgili alanda destek hizmeti yapabilecek eğitim ve donanım sahibi olmak.
YAZMA ESER PATALOJİ UZMANI Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren  kimya, Türk el sanatları, konservasyon, restorasyon (kitap restaratörü) bölümlerinden mezun olmak
YAZMA ESER UZMANI Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren  Arap, Fars dili edebiyat bölümlerinden mezun olmak.
YÖNETMEN Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.
ZABIT KÂTİBİ Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak.[17]
 

B – YURTDIŞI TEŞKİLATINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL

 

 

UNVANI

 

NİTELİĞİ

 

DESTEK PERSONELİ Aşçılık, şoförlük, bekçi-bahçıvanlık veya diğer yardımcı hizmetlerde istihdam edilmek üzere gerekli tecrübe ve niteliğe sahip olmak.
SEKRETER

TAKİPÇİ

En az ortaöğretim mezunu veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak. Yabancı uyruklular için, Türkçe veya uluslar arası dillerden birisine vakıf olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması halinde ise bulunulan ülke dilini veya bu ülkelerde geçerli uluslar arası dillerden birisini bildiğini belgelemek.
TEKNİSYEN

 

Alanıyla ilgili en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak.

Alanında tecrübe sahibi olmak. Yabancı uyruklular için, Türkçe veya uluslar arası dillerden birisine vakıf olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması halinde ise bulunulan ülke dilini veya bu ülkelerde geçerli uluslar arası dillerden birisini bildiğini belgelemek.

UZMAN Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak.

Alanında tecrübe sahibi olmak. Yabancı uyruklular için, Türkçe veya uluslar arası dillerden birisine vakıf olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması halinde ise bulunulan ülke dilini veya bu ülkelerde geçerli uluslar arası dillerden birisini bildiğini belgelemek.

 

[1] 2/7/1993 tarihli ve 484 sayılı KHK’nin Geçici 1 inci maddesi uyarınca, bu Esaslarda geçen “Maliye ve Gümrük Bakanlığı” ibareleri, “Maliye Bakanlığı” olarak; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı KHK’nin 30 uncu maddesi uyarınca da bu Esaslarda geçen “Devlet Personel Dairesi” ibareleri, “Devlet Personel Başkanlığı” olarak değiştirilmiştir.

 

[2]2012/1 numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı çerçevesinde belirlenmiş olan tutar metne işlenmiştir.

[3] 25/4/2011 tarihli ve 2011/1782 sayılı BKK ile eklenmiştir.

[4] Buradaki “Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşmeli olarak çalıştırılacak öğretmenlere ek ders ücreti ve her öğretim yılı başında verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği ile” ibaresi 5/6/2006 tarihli ve 2006/10557 sayılı BKK ile eklenmiş ve metne işlenmiştir.

 

[5] Parantez içi hüküm 2006/10557 sayılı BKK ile eklenmiş ve metne işlenmiştir.

[6] 22/11/2010 tarihli ve 2010/1169  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenmiştir.

[7] 657 sayılı Kanunun ek 27 nci maddesinde 13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine yapılan atıflar, 217 sayılı KHK’nin ilgili maddesine yapılmış sayılır denilmektedir. Dolayısıyla sözü edilen 4 üncü madde, 217 sayılı KHK’nin 2 nci maddesi olarak dikkate alınmalıdır.

[8]22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile metindeki “ve”  ibaresi çıkarılmıştır.

[9] 22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenmiştir.

 

[10] 2162 sayılı Kanun 2368 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış olup, bu Kanuna göre kamu sağlık hizmetlerinde haftalık kanuni çalışma süresi 45 saat, bunlardan mesleklerini serbest icra edenler için ise 40 saattir.

 

[11] Bu aradaki “(5434 sayılı Kanuna 1101 sayılı Kanunla eklenen Ek 5 inci maddenin son fıkrasına göre emekli aylığı kesilmeksizin çalıştırılacak hekimler dahil)” ibaresi 6/12/1993 tarih ve 93/5097 sayılı BKK ile yürürlükten kaldırılmıştır

[12] 22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenmiştir.

           [13] 12/09/2011 tarihli ve 2011/2249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenmiştir.

           [14] 12/05/2011 tarihli ve 2011/1802 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenmiştir.

[15] 22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenmiştir.

 

[16] 12/09/2011 tarihli ve 2011/2249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmiştir..

[17] 05/01/2011 tarihli ve 27806 sayılı Resmi Gazete ile 31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın yürürlüğe konulmasına ilişkin 22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan “4 SAYILI CETVEL”in “A-SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL” bölümünün “ZABIT KÂTİBİ” satırı düzeltilmiştir.

21.06.2018 tarihinde  Resmi gazetede yayınlanması ile birlikte 4 / B sözleşmelilerin izin haklarında düzenlemeler yapılmıştır bu düzenlemeler sonrası 4 / B Sözleşmelilerin İzin süreleri Aşağıdaki gibidir.

4 / B Sözleşmelilerin Süt İzni Süresi Ne Kadardır?

 Sözleşmeli kadın personele verilen süt izni süresi; günde 1,5 saatten 3 saate çıkarılmıştır.

 

4 / B Sözleşmelilerin Doğum İzni Ne Kadardır?

•Doğum halinde verilen izin süresi; 2 günden 10 güne çıkarılmıştır.Erken doğum sebebiyle kullanılamayan doğum öncesi analık izin süresinin, doğum sonrası analık izin süresine ilave edilerek kullanılabilmesi,

4 / B Sözleşmeli Doğum yapan Personel Gece Nöbeti Tutabilir Mi?

Hamile veya doğum yapan personel ile engelli personele, gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.

4 / B Sözleşmelilerin Evlilik İzni Ne Kadardır?

4/B Sözleşmelilerin Evlilik izni süresi 7 güne çıkarılmıştır.

4 / B Sözleşmelilerin Mazeret İzni Hakkı Ne Kadardır?

– 10 günü geçmemek üzere mazeret izni verilebilir.

4 / B Sözleşmelilerin Evlat Edinme Durumunda İzin Süresi Ne Kadardır?

– Evlat edinme halinde 8 hafta ücretli izin kullanılabilir.

4 / B Sözleşmelilerin Refakat İzni Süresi Ne Kadardır?

– 4 / B sözleşmeliler 3 aya kadar refakat izni kullanabilir.

4 / B Sözleşmelilerin Doğum Sebebiyle Ayrılması Sonrası Yeniden İşe Alınabilme Süresi Ne Kadardır?

4- Bir yıl olan doğum sebebiyle yeniden hizmete alınma süresi, evlat edinme de dahil edilerek, 2 yıla çıkarılmıştır.

4 / B Sözleşmelilerin Babalık İzni Kaç Gündür?

4 / B Sözleşmelilerin babalık izni düzenleme öncesi 2 günken artık 10 güne çıkarılmıştır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir